Od­no­si Hr­vat­ske i Sr­bi­je ključ­ni su za re­gi­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Sr­p­ski šef di­plo­ma­ci­je Ivi­ca Da­čić po­ru­čio je ju­čer da u od­no­si­ma Sr­bi­je i Hr­vat­ske tre­ba tra­ži­ti do­dir­ne toč­ke jer za to pos­to­je do­bre pret­pos­tav­ke i oci­je­nio da su od­no­si dvi­ju dr­ža­va ključ­ni i za od­no­se u re­gi­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.