Vr­hun­ski pi­zza maj­stor ga­ran­ci­ja je us­pje­ha u tu­riz­mu Jedu je svi pro­fi­li lju­di

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ono što je za ka­fi­će ka­va, to je za res­to­ra­ne pi­zza, ga­ran­ti­ra naj­ve­ći pro­fit, ka­že Ili­ja Majstorović (43) iz Za­gre­ba. Gur­man­ska po­nu­da sva­ka­ko je iz­nim­no bi­tan seg­ment u tu­ris­tič­kom sek­to­ru, ona čes­to odre­đu­je ko­li­ko će gost biti za­do­vo­ljan ili ne­za­do­vo­ljan svi­me što je do­ži­vio. Za­to se ona ši­ri iz go­di­ne u go­di­nu, nu­de se ne­što eg­zo­tič­ni­ji spe­ci­ja­li­te­ti, ali i pra­ti se ot­kud do­la­zi ve­ći­na gos­ti­ju pa se nji­ma udo­vo­lja­va hra­nom ko­ja ih pod­sje­ća na dom. No, je­dan spe­ci­ja­li­tet jed­nos­tav­no je nepogrešiv, gdje god se na­la­zi­li na svi­je­tu - pi­zza.

Po­če­lo je kao ša­la

Te­ško je pro­na­ći mjes­to ko­je se na­zi­va tu­ris­tič­kim, a da ne nu­di pi­zzu na je­lov­ni­ku. Jed­nos­tav­no se ra­di, pre­poz­nat­lji­va je i ve­li­koj ve­ći­ni lju­di iz­nim­no ukus­na. Sto­ga po­nu­da po tom pi­ta­nju ras­te, bi­lo da se ra­di o fi­nijm res­to­ra­ni­ma ili ma­njim objek­ti­ma uz pla­žu ili mjes­ta gdje u pra­vi­lu pro­la­zi ve­ći broj lju­di. Nu­de se ci­je­le, nu­de se u ko­ma­di­ma, nu­de se s deb­ljim ti­jes­tom, ta­njim ti­jes­tom, s vi­še si­ra, vi­še šun­ka, bez me­sa, bez šam­pi­njo­na... I baš zbog te le­pe­ze raz­nih obli­ka, sti­lo­va ili že­lja, po­treb­no je

PI­ZZA MAJ­STOR ILI­JA MAJSTOROVIĆ Taj­na je u kva­li­tet­nim sas­toj­ci­ma, ka­že Ili­ja

KRUŠNA PEĆ Naj­bo­lja pi­zza do­la­zi iz kruš­ne pe­ći

OMILJENO JE­LO Pi­zza je slas­ti­ca za sva­či­ji ukus i nov­ča­nik

GOS­TI Dje­ca su Ili­ji omi­lje­ni gos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.