Kra­vat pu­kov­ni­ja pre­dvo­di mi­mo­hod pos­troj­bi uoči 302. Sinj­ske al­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Po­čas­na sat­ni­ja Kra­vat pu­kov­ni­je obi­lje­žit će Dan po­bje­de i do­mo­vin­ske za­hval­nos­ti i Dan hr­vat­skih bra­ni­te­lja su­dje­lo­va­njem u 302. Al­kar­skim sve­ča­nos­ti­ma u Si­nju. Za­po­vjed­nik Po­čas­ne sat­ni­je Kra­vat pu­kov­ni­je Želj­ko Ma­tej­čić i za­mje­nik za­po­vjed­ni­ka Hrvoje Bu­šić, sa svo­jom će pos­troj­bom, u su­bo­tu, 4. ko­lo­vo­za pre­dvo­di­ti sve­ča­ni mi­mo­hod hr­vat­skih voj­nih po­vi­jes­nih pos­troj­bi koji će pret­ho­di­ti po­čet­ku Čo­je, uoči 302. Sinj­ske al­ke. Me­đu voj­ni­ci­ma Kra­vat pu­kov­ni­je, u mi­mo­ho­du će su­dje­lo­va­ti i dvi­je že­ne - čla­ni­ce Kra­vat pu­kov­ni­je, ko­je su kao pr­ve že­ne u po­vi­jes­ti ove go­di­ne uš­le u tu po­vi­jes­nu pos­troj­bu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.