Sta­ja­li­šta, pri­je­la­ze pre­ko pru­ge i ka­na­le po­pra­vit će­mo u naj­kra­ćem ro­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ma­te­ja Šo­bak ma­te­ja.so­bak@ve­cer­nji.net ZAGREB

Na­kon pi­sa­nja Ve­čer­njeg lis­ta o ne­dos­ta­ci­ma tek ob­nov­lje­ne tra­se za Gra­ča­ne, gra­do­na­čel­nik na­re­dio nji­ho­vu žur­nu sa­na­ci­ju Od Mi­ha­ljev­ca do Do­lja “kli­ze­ći” za osam mi­nu­ta. Ne­ma vi­še osje­ća­ja kao da se Gra­ča­ni­ma vo­zi u bar­ci usred olu­je jer re­kons­tru­ira­na je pru­ga, baš kao i ni­sko­pod­na pet­na­es­ti­ca, pra­vi po­go­dak – ko­men­ti­ra­li su za­do­volj­ni sta­nov­ni­ci Pod­s­lje­me­na, koji su se pr­vi put na­kon po­la go­di­ne ra­do­va na tra­si ju­čer pro­vo­za­li ru­tom ko­ja pred­stav­lja pr­vu fa­zu re­ali­za­ci­je slje­men­ske ži­ča­re.

Važ­no da je u funk­ci­ji

Pru­ga je ge­ni­jal­na, slo­ži­li su se, ali ne i oko­liš koji je pra­ti. Kao što je Ve­čer­nji list već pi­sao, tra­mvaj­ska sta­ja­li­šta, pri­je­la­zi pre­ko pru­ge, ali i obo­rin­ski ka­na­li još uvi­jek tre­ba­ju do­dat­ne ra­do­ve, a slo­žio se s tim ju­čer i gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić, koji je obe­ćao ka­ko će se svi ne­dos­ta­ci uk­lo­ni­ti u naj­kra­ćem ro­ku. S po­prav­lja­njem se kre­nu­lo od­mah, po­t­vr­dio je i pred­sjed­nik Grad­ske če­t­vr­ti Pod­s­lje­me Kre­ši­mir Kom­pe­sak, koji je objas­nio ka­ko je već ju­čer asfal­ti­ran pri­je­laz na sta­ja­li­štu kod ško­le u Gra­ča­ni­ma, a naj­kas­ni­je do je­se­ni ure­dit će se i nad­streš­ni­ce te odvod­ni ka­na­li. – Te­ren sam obi­la­zio sva­ki dan ot­kad ra­do­vi tra­ju. Na­rav­no da se uvi­jek mo­že bo­lje, ali sad nam je bi­lo važ­no da pru­gu sta­vi­mo u funk­ci­ju ka­ko lju­di iz Gra­ča­na vi­še ne bi pa­ti­li – objas­nio je Kre­ši­mir Kom­pe­sak, pa do­dao da će se oko­liš oko pru­ge, ko­ja se ove go­di­ne te­me­lji­to ob­nav­lja­la pr­vi put na­kon što je 1957. otvo­re­na, ure­di­ti. Ni­sko­pod­na pet­na­es­ti­ca, ko­ja je, pri­mi­je­ti­li su sta­nov­ni­ci Gra­ča­na, vo­zi­la sa­mo uju­tro kad je re­kons­tru­ira­nu li­ni­ju otvo­rio gra­do­na­čel­nik, dok je kas­ni­je za­mi­je­nje­na “sta­rim Če­hom”, usko­ro bi na pru­zi mo­gla do­bi­ti i druš­tvo.

Bez pre­sje­da­nja

– Lo­bi­ra­mo za to da sta­nov­ni­ci Pod­s­lje­me­na, ali i oni koji tra­mva­jem bu­du iš­li do ži­ča­re i pre­ma Slje­me­nu, ne mo­ra­ju pre­sje­da­ti na Mi­ha­ljev­cu. Ide­ja je da osmi­ca i če­tr­na­es­ti­ca jed­nos­tav­no pro­du­že svo­ju stan­dard­nu ru­tu sve do Do­lja. Ako ipak tra­som ne bu­du mo­gla vo­zi­ti tri tra­mva­ja, radimo na to­me da se pro­du­ži ba­rem jed­na li­ni­ja – re­kao je pred­sjed­nik Grad­ske če­t­vr­ti, dok je gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić naj­a­vio sko­ri po­če­tak grad­nje no­ve tra­se ži­ča­re.

“Ni­šta na šte­tu kva­li­te­te” ni­su že­lje­li na­pra­vi­ti, re­kao je Ban­dić, pa za­to ni­su žu­ri­li s ra­do­vi­ma

Ni­sko­pod­na pet­na­es­ti­ca vo­zi­la je uju­tro na otva­ra­nju, a pos­li­je­pod­ne je u pro­me­tu opet bio “sta­ri Čeh”

Na manj­ka­vos­ti oko pru­ge upo­zo­rio je pre­kju­čer MO Gra­ča­ni

DA­VOR PUKLAVEC/ PIXSELL

Kre­ši­mir Kom­pe­sak Pred­sjed­nik GČ Pod­s­lje­me ka­že da su po­prav­ci već po­če­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.