U eks­plo­zi­ji u ško­li dvo­je mr­tvih, 9 oz­li­je­đe­nih

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Dvi­je su oso­be po­gi­nu­le, a de­vet ih je oz­li­je­đe­no na­kon što je eks­plo­zi­ja pli­na u pri­vat­noj ško­li u ame­rič­kom Min­ne­apo­li­su pro­uz­ro­či­la po­žar i uru­ši­la dio zgra­de. Žr­ta­va bi bi­lo pu­no vi­še da se eks­plo­zi­ja do­go­di­la usred škol­ske go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.