As­pi­da na Fun­der­be­amu pri­ku­pi­la 146.000 eura

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (vwm)

Hr­vat­ski star­tup As­pi­da us­pio je pre­ko plat­for­me za pri­kup­lja­nje kapitala Fun­der­be­am sku­pi­ti 146 mi­li­ju­na eura, čime su za go­to­vo 50 pos­to pre­ma­ši­li po­čet­ni cilj – 100 ti­su­ća eura. Kampanja pri­kup­lja­nja kapitala tra­ja­la je mje­sec da­na ti­je­kom ko­jih se uklju­či­lo 99 inves­ti­to­ra, od ko­jih po­lo­vi­ca iz ino­zem­s­tva. Sa svo­jim pro­izvo­di­ma, apli­ka­ci­ja­ma ko­je omo­gu­ća­va­ju in­te­rak­tiv­ni­je ko­ri­šte­nje tip­kov­ni­ce mo­bi­te­la i vi­de­ono­ti­fi­ka­ci­jom ko­ja po­kri­va ključ­ne tre­nut­ke hr­vat­skog no­go­me­ta, ka­ne iz­a­ći na glo­bal­no tr­ži­šte, za što su i pri­kup­lja­li no­vac.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.