Tko je re­kao “Na­trag će­mo pli­va­ti ako ne osvo­ji­mo me­da­lju!”

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Na da­naš­nji dan na­ši ru­ko­me­ta­ši osvo­ji­li su pr­vu zlat­nu me­da­lju na Olim­pij­skim igra­ma u po­vi­jes­ti Hr­vat­ske 1. Tko je na ce­re­mo­ni­ji otva­ra­nja Iga­ra u Atlan­ti upa­lio ba­klju? a) Mu­ham­mad Ali b) Iva­no Ba­lić c) An­dre Aga­ssi 2. Tko je na sve­ča­nom otva­ra­nju no­sio hr­vat­sku zas­ta­vu?

a) Pe­ri­ca Bu­kić b) Du­brav­ko Ši­menc c) Ve­nio Lo­sert

3. Ko­li­ko je me­da­lja osvo­ji­la Hr­vat­ska na Olim­pij­skim igra­ma u Atlan­ti?

a) jed­nu b) dvi­je c) pet

4. Ko­ju smo re­pre­zen­ta­ci­ju po­bi­je­di­li u fi­na­lu ru­ko­met­nog tur­ni­ra?

a) Nje­mač­ku b) Fran­cu­sku c) Šved­sku

5. Tko je za­bio po­s­ljed­nji po­go­dak na utak­mi­ci u fi­na­lu za ko­nač­nih 27:26?

a) Ne­nad Klja­ić b) Mir­za Džom­ba c) Bla­žen­ko Lac­ko­vić

6. Ka­ko se zva­la ma­sko­ta Olim­pij­skih Iga­ra u Atlan­ti?

a) Sc­huss b) Izzy c) Roc­ky

7. Tko je od ru­ko­me­ta­ša pri­je Iga­ra re­kao: “Na­trag će­mo pli­va­ti ako ne osvo­ji­mo me­da­lju”?

a) Ve­li­mir Klja­ić b) Pa­trik Ća­var c) Ir­fan Smaj­la­gić

8. Je­dan je čovjek pli­je­nio po­ja­vom u Atlan­ti. Pr­vi i je­di­ni aka­dem­ski obra­zo­van atle­ti­čar, za ko­jeg je spon­zor Ni­ke iz­ra­dio Ma­sko­ta Iga­ra ko­je su upi­sa­ne u po­vi­jest hr­vat­skog spor­ta zlat­ne sprin­te­ri­ce. Tko je on bio?

a) Do­no­van Ba­iley b) Mic­ha­el Joh­n­son c) Na­im Süleyma­noğlu

9. Ka­ko se zo­ve do­ku­men­tar­ni film po­sve­ćen 20. ob­ljet­ni­ci osva­ja­nja pr­vog hr­vat­skog olim­pij­skog zla­ta i ge­ne­ra­ci­ji hr­vat­skih ru­ko­me­ta­ša iz Atlan­te 1996.:

a) “Pr­vi put” b) “Ne­opi­si­vo” c) “Ka­ubo­ji”

10. Ko­li­ko je po­go­da­ka pos­ti­gao Pa­trik Ća­var koji je pro­gla­šen naj­us­pješ­ni­jim stri­jel­cem olim­pij­skog tur­ni­ra?

a) 50 b) 43 c) 38

11. Ka­ko su ru­ko­me­ta­ši pros­la­vi­li zlat­nu me­da­lju?

a) ple­som u dvo­ra­ni b) pje­va­li su ‘Li­je­pa li si’ c) ‘gu­sje­ni­com’

12. Va­ter­po­lis­ti su u fi­na­lu Iga­ra iz­gu­bi­li i osvo­ji­li sre­bro. Tko je uzeo zla­to?

a) Sr­bi­ja b) Ma­đar­ska c) Špa­njol­ska

Pri­pre­mio: Ka­ta­ri­na Ku­šec

Član ru­ko­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je bio je i le­gen­dar­ni Pa­trik Ća­var

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.