MOJ SLADOLED S TRI VR­STE PRE­LJE­VA OČARAO JE ŽIRI

KOM­BI­NA­CI­JA JE LJEŠ­NJAK, BI­JE­LA I TAM­NA ČO­KO­LA­DA S KO­MA­DI­MA VAFLA

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Mar­ti­na Bu­to­rac ZAGREB

Slas­ti­čar Krešo Gulija svo­jim autor­skim sla­do­le­dom od nu­ga­ta s tri vr­ste pre­lje­va odu­še­vio je no­vi­na­re na Ge­la­to World To­uru – Sla­do­le­di su mi pu­no za­nim­lji­vi­ji od ko­la­ča. Ko­lač se ra­di toč­no po re­cep­tu i uvi­jek mora biti is­ti, dok se kod sla­do­le­da mo­že ma­ne­vri­ra­ti i im­pro­vi­zi­ra­ti. Uvi­jek mo­žeš do­da­ti ne­ki sas­to­jak i do­bi­ti ne­što sa­svim no­vo – objaš­nja­va mla­di slas­ti­čar Krešo Gulija dok u svo­joj za­boč­koj slas­ti­čar­ni­ci ‘Tri užit­ka’ spret­no raz­ma­zu­je dru­gi sloj pre­lje­va na svoj autor­ski sladoled is­to­ime­na na­zi­va. Mora biti brz i pre­ci­zan jer na­kon sva­kog pre­lje­va sladoled ide na hla­đe­nje ka­ko se slo­je­vi ne bi po­mi­je­ša­li. Mi­nu­ta-dvi­je pre­da­ha pa on­da sloj sla­do­le­da, tre­ći pre­ljev, opet krat­ko hla­đe­nje pa de­ko­ra­ci­ja. Sla­že po sla­do­le­du usit­nje­ne lješ­nja­ke, čo­ko­lad­nu stru­go­ti­nu, kor­net, pre­ljev pa još ma­lo čo­ko­la­de i go­to­vo. Za­vr­ša­va Gulija s de­ko­ra­ci­jom pa po­nos­no po­ka­zu­je ‘Tri užit­ka’ – sladoled koji je na­kon Za­gre­ba osvo­jio i me­đu­na­rod­ni žiri. Na­ime, Gulija je na europ­skoj za­vr­š­ni­ci Ge­la­to World To­ura, me­đu­na­rod­nog fes­ti­va­la sla­do­le­da koji se u or­ga­ni­za­ci­ji svjet­ski poz­na­te ško­le za sla­do­le­dar­stvo Car­pi­gi­ani Ge­la­to Uni­ver­sity 24. i 25. sr­p­nja odr­žao u Bo­log­ni, do­bio po­seb­no priz­na­nje stru­ke. Pre­ma od­lu­ci če­tve­ro­čla­nog struč­nog ži­ri­ja, po­bje­du je iz­me­đu 20 su­di­oni­ka od­nio ni­zo­zem­ski slas­ti­čar koji je pri­pre­mio sladoled od do­ma­ćeg jo­gur­ta s ma­li­na­ma, lješ­nja­ci­ma i uma­kom od me­da, a taj ga je sladoled odveo na svjet­sku za­vr­š­ni­cu u ta­li­jan­ski Ri­mi­ni.

Na­gra­de za tor­te

– Moj su iz­bor ipak mli­ječ­ni sla­do­le­di is­pred voć­nih – ot­kri­va Gulija. Iako je za­vr­šio sred­nju tu­ris­tič­ko-ugos­ti­telj­sku školu, i to slas­ti­čar­ski smjer, pri­pre­mom sla­do­le­da Gulija se ba­vi tek po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne. U me­đu­vre­me­nu je za­vr­šio i stu­dij tu­ris­tič­kog me­nadž­men­ta, no u slas­ti­čar­stvu ovaj 26-go­diš­njak ni­ka­ko ni­je po­čet­nik. Za­pra­vo, ci­je­la obi­telj Gulija u za­boč­kom je kra­ju već go­di­na­ma poz­na­ta po svo­jim ko­la­či­ma i tor­ta­ma. Pr­vot­no su se ko­la­či mo­gli ku­pi­ti sa­mo po na­rudž­bi, no na­kon po­go­na u Be­de­kov­či­ni, otvo­re­nog 2009., shva­ti­li su da svo­je ko­la­če i tor­te mo­ra­ju i po­ka­za­ti. Lo­gi­čan sli­jed bi­lo je otva­ra­nje slas­ti­čar­ni­ce pa su pri­je ne­što vi­še od dvi­je go­di­ne od­lu­či­li otvo­ri­ti slas­ti­čar­ni­cu u Za­bo­ku. – Za­pos­le­na sam kao ku­ha­ri­ca u ško­li, no ko­la­či su me uvi­jek ne­ka­ko vuk­li pa smo tvo­ri­li obrt. Pr­vo ve­će priz­na­nje u slas­ti­čar­stvu do­bi­li smo za na­šu tor­tu ‘Tri užit­ka’. Za­pra­vo smo sa­svim slu­čaj­no bi­li kao gos­ti po­zva­ni na sa­jam slas­ti­čar­stva da pos­lu­ša­mo pre­da­va­nja. Me­đu­tim, or­ga­ni­za­to­ri su nam do­pus­ti­li i da se na­tje­če­mo. Htje­li smo za­pra­vo vi­dje­ti gdje smo s na­šim ko­la­či­ma i tor­ta­ma, ko­li­ko smo do­bri. I dru­gi sin, koji je za­vr­šio agro­no­mi­ju, su­dje­lu­je u ovom obi­telj­skom pos­lu ta­ko da je svat­ko od nas do­dao ne­što svo­je u tor­tu. S tom smo tor­tom u Uma­gu od­mah na pr­vom na­tje­ca­nju osvo­ji­li sre­br­nu me­da­lju – ka­že Šte­fi­ca Gulija. Već idu­će go­di­ne za tor­tu ‘Bo­je je­se­ni’ do­bi­li su zla­to, a proš­le go­di­ne u slas­ti­čar­sku obi­telj Gulija sti­gla su dva zla­ta. Jed­no za tor­tu ‘Če­ti­ri go­diš­nja do­ba’, za ko­ju maj­ka i sin na­po­mi­nju ka­ko je bi­la iz­u­zet­no zah­tjev­na jer je za­pra­vo spoj če­ti­ri tor­te od ko­jih sva­ka pred­stav­lja jed­no go­diš­nje do­ba i to su tre­ba­li do­ča­ra­ti iz­bo­rom na­mir­ni­ca, a dru­go zla­to osvo­jio je nji­hov mig­non. Za pro­izvod­nju ko­la­ča u tvrt­ki obi­te­lji Gulija u Be­de­kov­či­ni tre­nu­tač­no je za­du­že­no ukup­no de­vet oso­ba, no sa sla­do­le­di­ma je dru­ga pri­ča. Osim što je otva­ra­nje slas­ti­čar­ni­ce bio oči­to do­bar pos­lov­ni po­tez, on je 26-go­diš­njeg slas­ti­ča­ra odveo u sa­svim dru­gi smjer. Na­ime, sla­do­le­de pri­pre­ma is­klju­či­vo Krešo Gulija, i to sa­mo od pri­rod­nih sas­to­ja­ka. Nje­go­vi sla­do­le­di ne­ma­ju kon­zer­van­sa, adi­ti­va, E bro­je­va i glu­te­na. – Voć­ni sla­do­le­di ko­je nu­di­mo su sto pos­to pri­rod­ni. Vo­će uzi­ma­mo od lo­kal­nih OPG-ova, a i na­mir­ni­ce za dru­ge sla­do­le­de, ko­la­če i tor­te su do­ma­će. Sre­ćom, ima­mo tu mo­guć­nost da sve što nam tre­ba mo­že­mo na­ba­vi­ti od ma­lih pro­izvo­đa­ča, a dio to­ga i sa­mi pro­izve­de­mo i na to smo po­seb­no po­nos­ni. Sir na­bav­lja­mo u lo­kal­noj mlje­ka­ri iz De­si­ni­ća, ja­ja su do­ma­ća, na svom ima­nju uz­ga­ja­mo bu­če za na­še poz­na­te buč­ni­ce, a i braš­no sa­mi pro­izvo­di­mo od pše­ni­ce ko­ja ras­te na na­šem ima­nju – na­bra­ja mla­di slas­ti­čar. Nje­go­va europ­ska avan­tu­ra s autor­skim sla­do­le­dom za­po­če­la je pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci u Za­gre­bu gdje je iz­me­đu 12 sla­do­le­da nje­gov sladoled pro­gla­šen naj­bo­ljim u Hr­vat­skoj te se kva­li­fi­ci­rao na na­tje­ca­nje u Bo­log­ni. Prem­da su, ka­ko ka­že, voć­ni sla­do­le­di ne­što jed­nos­tav­ni­ji za pri­pre­mu, ipak se od­lu­čio ži­ri­ju pred­sta­vi­ti mli­ječ­nim i slo­je­vi­tim sla­do­le­dom. Po­bje­du mu je do­nio sladoled od nu­ga­ta s tros­tru­kim pre­lje­vom – od lješ­nja­ka, bi­je­le čo­ko­la­de i tam­ne čo­ko­la­de s ko­ma­di­ći­ma vafla.

Sat vre­me­na za pri­pre­mu

– Ni­je bi­lo ni­kak­vih po­seb­nih pra­vi­la oko to­ga kak­vi sla­do­le­di tre­ba­ju biti, a ja sam za­pra­vo htio svo­jim što vi­še do­ča­ra­ti na­šu obi­telj­sku tor­tu ‘Tri užit­ka’ za ko­ju smo već do­bi­li priz­na­nje stru­ke. I us­pje­lo je. Ina­če, slo­je­vi­ti sla­do­le­di ja­ko do­bro pro­la­ze. Je­su zah­tjev­ni­ji za iz­ra­du i pu­no ra­da sto­ji iza ovog sla­do­le­da, ali oni i do­bi­va­ju naj­bo­lje ocje­ne – ka­že Gulija. Za na­tje­ca­nje u Bo­log­ni tre­bao je po­ni­je­ti sve svo­je sas­toj­ke, a za pri­pre­mu ‘Tri užit­ka’ imao je, kao i os­ta­li na­tje­ca­te­lji, sa­mo sat vre­me­na. Če­tve­ro­čla­ni žiri ocje­nji­vao je pr­vo iz­gled sla­do­le­da, a po­tom i nje­gov okus. Iako se ni­je pla­si­rao na svjet­sku za­vr­š­ni­cu, Grand fi­na­le ko­je će se u ruj­nu odr­ža­ti u Ri­mi­ni­ju, Gulija ni­je ra­zo­ča­ran. – Bio sam me­đu mla­đim na­tje­ca­te­lji­ma, svi dru­gi u slas­ti­čar­stvu su već go­di­na­ma. Bit će još pri­li­ka. Ako idu­će go­di­ne opet bu­de or­ga­ni­zi­ra­no ovo na­tje­ca­nje, sva­ka­ko mis­lim su­dje­lo­va­ti. Još ne­mam plan što ću spre­ma­ti i čime ću se pred­sta­vi­ti, ali sva­ka­ko ću pra­ti­ti što će gos­ti naj­vi­še jes­ti, ali i tren­do­ve u slas­ti­čar­stvu – za­klju­ču­je 26-go­diš­njak.

Obi­telj­ski po­sao Iako u slas­ti­čar­stvu ni­je po­čet­nik, sladoled je po­čeo pri­pre­ma­ti tek pri­je dvi­je go­di­ne

Obi­telj­ski po­sao Dok u pro­izvod­nji ko­la­ča i tor­ti su­dje­lu­je ci­je­la obi­telj, pri­pre­ma sla­do­le­da re­zer­vi­ra­na je sa­mo za 26-go­diš­njeg slas­ti­ča­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.