HRT oda­je po­čast Sa­mu She­par­du i Je­an­ne Mo­re­au

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Na­kon što je HRT br­zo odre­agi­rao na­kon smrt glum­ca Sa­ma She­par­da te nje­mu u sje­ća­nje emi­ti­rao film “Put u sve­mir”, u ne­dje­lju 6.ko­lo­vo­za u 14.20 emi­ti­rat će na Tre­ćem pro­gra­mu i in me­mo­ri­am, film “Opas­ne ve­ze”, fran­cu­skoj glu­mi­ci Je­an­ne Mo­re­au ko­ja je pre­mi­nu­la u 89. go­di­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.