Su­tra uz Ve­čer­nji po­tra­ži­te no­vo, ljet­no iz­da­nje ma­ga­zi­na Li­ving

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - (ms)

Vo­di­mo vas u dva pre­di­va do­ma­ća in­te­ri­je­ra, ot­kri­va­mo gdje na­ći na sni­že­nju di­zaj­ner­ske kla­si­ke te ka­ko ure­di­ti pot­krov­lje Vru­ći ko­lo­voz pu­no će­te lak­še pre­ži­vje­ti uz za­nim­lji­vo šti­vo, a upra­vo vas to če­ka su­tra u pa­ke­tu Ve­čer­njeg lis­ta i ma­ga­zi­na Li­ving koji mo­že­te na­ći na svim ki­os­ci­ma za 15 ku­na. A da ne bi is­pa­lo da vam nu­di­mo “mač­ka u vre­ći”, ot­krit će­mo vam što vas sve če­ka u ovom ljet­nom iz­da­nju Li­vin­ga. Pri­je sve­ga do­no­si­mo ge­ni­ja­lan edi­to­ri­jal za ure­đe­nje dnev­nih bo­ra­va­ka na otvo­re­nom koji će vam biti be­sko­nač- na in­s­pi­ra­ci­ja. Po­tom sli­je­de kon­kret­ni sa­vje­ti za ure­đe­nje pot­krov­lja, ko­je je upra­vo lje­ti naj­bo­lje ure­đi­va­ti, a struč­nja­ci sa­vje­tu­ju i na če­mu šte­dje­ti, a na če­mu ne. Za sve lju­bi­te­lje di­zaj­ner­skih ko­ma­da po­tru­di­li smo se pro­na­ći kla­si­ke koji su sni­že­ni i u ko­je se is­pla­ti inves­ti­ra­ti. Na­rav­no, i ovog pu­ta odu­še­vit će­mo vas pre­div­nim do­ma­ćim in­te­ri­je­ri­ma u ko­je vas vo­di­mo, ali vam i, ako su vam se svi­dje­li, nu­di­mo in­s­pi­ra­ci­ju ako i vi svoj dom že­li­te ure­di­ti u slič­nom to­nu. Mis­li­li smo i na one koji i lje­to najradije pro­vo­de za šted­nja­kom pa do­no­si­mo re­cep­te za zdra­ve do­ma­će dže­mo­ve, ali i za slas­ne tor­ti­lje. Vr­tla­ri i ho­bis­ti na svo­je će pak do­ći bo­ra­ve­ći u pri­ro­di, a i za njih ima­mo pre­gršt sa­vje­ta i ide­ja. Ukrat­ko, ima­mo sve po­treb­no da vaš dom bu­de pra­va ljetna re­zi­den­ci­ja, i to bez ve­li­kih ula­ga­nja!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.