U svo­jim dje­li­ma spa­jam ča­rob­nu Dal­ma­ci­ju i Ni­zo­zem­sku

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme - Maja Pej­ko­vić Ka­ćan­ski kul­tu­ra@ve­cer­nji.net

Trix van Ho­of od hr­vat­skih no­vi­na ra­di cvje­to­ve, spa­ja ih i on­da na njih na­no­si ži­ve, raz­dra­ga­ne Van Gog­ho­ve bo­je pu­ne pig­men­ta, sja­ja i sna­ge Ni­zo­zem­ska umjet­ni­ca Trix van Ho­of u atri­ju Mu­ze­ja gra­da Tro­gi­ra pred­stav­lja naj­no­vi­ja dje­la na iz­lož­bi “Ni je­dan čovjek ni­je sam... tu je i cvi­jet”. Ovo joj je dru­gi put da iz­la­že u Tro­gi­ru, gra­du koji ju je očarao. Trix van Ho­of na je­dins­tven i vr­lo ori­gi­na­lan na­čin spa­ja Hr­vat­sku i Ni­zo­zem­sku. Od hr­vat­skih ti­sko­vi­na (no­vin­skog pa­pi­ra) umjet­ni­ca pra­vi cvje­to­ve, spa­ja ih i na njih na­no­si ži­ve, raz­dra­ga­ne, Van Gog­ho­ve bo­je pu­ne pig­men­ta, sja­ja i sna­ge. – Ja­ko sam sret­na zbog mo­je dru­ge iz­lož­be u Tro­gi­ru. Pu­no je po­sje­ti­te­lja. I da­lje mi je glav­ni mo­tiv cvi­je­će, ono me či­ni sret­nom. I lju­di me či­ne sret­nom, a vo­lim i bo­je. Po­seb­na su mi in­s­pi­ra­ci­ja me­di­te­ran­ske bo­je, pla­vet­ni­lo mora, ni­jan­se ča­rob­ne Dal­ma­ci- je – ot­kri­la nam je na otva­ra­nju u Mu­ze­ju gra­da Tro­gi­ra. – U Ni­zo­zem­skoj imam pro­da­va­oni­cu cvi­je­ća, a ku­pu­jem i neo­bič­ne, po­seb­ne i vr­lo ri­jet­ke pri­mjer­ke. Ne sa­mo kad je svje­že ne­go i kad ve­ne pa i kad uve­ne, ja ga fo­to­gra­fi­ram i pre­no­sim na sli­ke. Kom­bi­ni­ram Ni­zo­zem­sku i Hr­vat­sku. Zi­mi u mo­joj hlad­noj zem­lji ne­dos­ta­je sun­ca pa oda­bi­rem to­ple bo­je. Ovis­no o ras­po­lo­že­nju – ka­že Trix ko­ja je u Mi­mi­ca­ma ku­pi­la i ku­ću.

Trix van Ho­of U Tro­gi­ru Alek­san­dra Bi­lić Pe­tri­če­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.