Šest dje­vo­ja­ka i tri mom­ka u bor­bi za me­da­lje u Lon­do­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Hr­vat­sku će na Svjet­skom atlet­skom pr­vens­tvu u Lon­do­nu ko­je po­či­nje u pe­tak 4. ko­lo­vo­za pred­stav­lja­ti šest atle­ti­čar­ki i tri atle­ti­ča­ra, što je za ta­ko ma­lo zem­lju je­dan sva­ka­ko do­bar broj. Nas­tu­pit će San­dra Per­ko­vić (disk), Sa­ra Ko­lak (kop­lje), Ana Ši­mić (vis), Ma­tea Ma­to­še­vić, Bo­ja­na Bje­ljac, Ni­ko­li­na Ste­pan (sve ma­ra­ton), Sti­pe Žu­nić, Fi­lip Mi­ha­lje­vić (oba ku­gla) i Ivan Hor­vat (mot­ka). Od 2007. na sva­kom SP-u osva­ja­mo ba­rem jed­nu me­da­lju, a ukup­no smo na pet SP-a osvo­ji­li šest me­da­lja, od če­ga tri zlat­ne i tri sre­br­ne. Naj­vi­še oče­ku­je­mo od olim­pij­skih po­bjed­ni­ca – Sa­re Ko­lak i San­dre Per­ko­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.