Broj sli­je­pih oso­ba utros­tru­čit će se do 2050.

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Broj sli­je­pih oso­ba glo­bal­no će se utros­tru­či­ti sa sa­daš­njih 36 mi­li­ju­na na 115 mi­li­ju­na do 2050., pre­dvi­đa­ju znans­tve­ni­ci sa sve­uči­li­šta An­glia Ru­skin. To je po­s­lje­di­ca sve ve­će ži­vot­ne do­bi sta­nov­niš­tva.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.