1993.

Vecernji list - Hrvatska - - Uvodnik - Ve­ze Hr­va­ta s ame­rič­kim oba­vje­štaj­nim služ­ba­ma se­žu u do­ba kad je Go­to­vi­na za­po­vi­je­dao “Mas­le­ni­com”

Nas­ta­vak s pret­hod­ne stra­ni­ce nji­ho­vih sna­ga an­ga­ži­ra­la pro­tiv hr­vat­skih sna­ga. Ofi­cir glav­nog šta­ba VSK, ge­ne­ral-ma­jor Mi­lis­lav Se­ku­lić, tvr­di da je eva­ku­aci­ja ci­vi­la u zo­ni dje­lo­va­nja 7. Kor­pu­sa de­mo­ra­li­zi­ra­la bra­ni­te­lje, iako se pret­pos­tav­lja­lo da će to do­zvo­li­ti sna­ga­ma VSK da se usre­do­to­če na bor­bu. To bi mo­gla i bi­ti is­ti­na, ali HV je imao adek­vat­ne sna­ge da nad­ja­ča tih ne­ko­li­ko je­di­ni­ca VII. kor­pu­sa sje­ver­no od Kni­na. Po­raz 15. lič­kog kor­pu­sa sr­p­skih sna­ga pro­ve­le su sna­ge IX. gar­dij­ske bri­ga­de HV-a na­pa­dom duž uske osi ko­ja je sjek­la po­put bo­de­ža kroz ja­ki ot­por VSK. Br­zi na­pad V. kor­pu­sa Ar­mi­je BiH po­kre­nut u mra­ku dje­lo­vao je po­put ka­ta­li­za­to­ra ko­ji je po­ve­ćao br­zi­nu ko­lap­sa sna­ga VSK.”

Cilj je bio spa­si­ti i Bi­hać

Ono što ci­je­lo vri­je­me tvr­de i re­le­vant­ni hr­vat­ski iz­vo­ri, po­t­vr­đu­ju dak­le i oni iz CIA-e – po­ra­že­ne sr­p­ske sna­ge i po­li­ti­ke i ta­da su, od­mah na­kon po­ra­za u Olu­ji, na­ro­či­to na­kon po­ra­za sna­ga Re­pu­bli­ke Sr­p­ske u BiH stvo­ri­le “le­gen­de i mi­to­ve” o to­me ka­ko su ih, us­tva­ri po­bi­je­di­li Ame­ri­kan­ci, a ne hr­vat­ske Oru­ža­ne sna­ge i sna­ge HVO-a. U ne­kim dru­gim do­ku­men­ti­ma, ko­je je CIA dek­la­si­fi­ci­ra­la 2014., o če­mu je Ve­čer­nji list već pi­sao, vi­dje­lo se ka­ko je CIA pro­cje­nji­va­la da Olu­ju Hr­va­ti ne­će po­če­ti pri­je je­se­ni 1995. I ni­je to bi­la po­greš­na pro­cje­na, jer je plan i bio ta­kav, no do­ga­đa­ji oko pa­da bi­hać­ke en­k­la­ve ubr­za­li su hr­vat­sku voj­nu ope­ra­ci­ju. SAD je, me­đu­tim, sa­svim si­gur­no pr­vi doz­nao ka­da će hr­vat­ski pred­sjed­nik dr. Fra­njo Tuđ­man po­kre­nu­ti Olu­ju. Sva­ki pa­ž­lji­vi­ji voj­ni ana­li­ti­čar mo­gao je shva­ti­ti što to Hr­va­ti ra­de jer su mje­se­ci­ma pri­je Olu­je po­du­zi­ma­li ma­nje ak­ci­je ka­ko bi stek­li “od­skoč­ne da­ske” za dalj­nje os­lo­bo­di­lač­ke ak­ci­je. Tuđ­man je de­fi­ni­tiv­no do­nio od­lu­ku da Olu­ja poč­ne uju­tro 4. ko­lo­vo­za, a 2. ko­lo­vo­za na Bri­ju­ne do­la­zi ve­le­pos­la­nik Gal­bra­ith i hr­vat­skom pred­sjed­ni­ku pre­no­si stav pred­sjed­ni­ka SAD-a Clin­to­na o važ­nos­ti su­rad­nje bo­san­skih Hr­va­ta i Mus­li­ma­na. Tuđ­man je od­mah Gal­bra­it­hu re­kao da se “vi­še ne mo­že do­pus­ti­ti sr­p­sko iz­i­gra­va­nje RH” (od­bi­ja­nje pla­na Z-4). Tuđ­man je ka­zao Gal­bra­it­hu da je RH do­ni­je­la od­lu­ku o pro­vo­đe­nju ope­ra­ci­je Olu­ja. Gal­bra­ith i ni­je znao pu­no de­ta­lja oko Olu­je, što i ne ču­di, jer je hr­vat­sko vod­stvo ima­lo pre­ma nje­mu odre­đe­ne re­zer­ve, s ob­zi­rom na to da je auto­nom­no po­ku­ša­vao spri­je­či­ti rat­nu ope­ra­ci­ju, sve do zad­njeg tre­nut­ka (“jam­s­tvo” Milana Babića da će Sr­bi ipak pri­hva­ti­ti Z-4). No, Wa­shin­g­ton je s pri­pre­mom Olu­je bio upoz­nat pu­no pri­je. Zna­li su i da je hr­vat­ski dr­žav­ni vrh pla­ni­rao Olu­ju po­kre­nu­ti još u je­sen 1994. go­di­ne. Kra­jem stu­de­no­ga 1994. u Wa­shin­g­ton je ot­pu­to­va­la de­le­ga­ci­ja ko­ju je vo­dio Goj­ko Šu­šak i ge­ne­ral Jan­ko Bo­bet­ko, a s nji­ma je išao i ge­ne­ral Kre­ši­mir Ćo­sić. Hr­vat­ska voj­na de­le­ga­ci­ja u vi­še je na­vra­ta bo­ra­vi­la u Wa­shin­g­to­nu i Pen­ta­go­nu, gdje su u taj­nos­ti pre­go­va­ra­li s po­li­tič­kim i voj­no-oba­vje­štaj­nim vr­hom SAD-a o pla­no­vi­ma za voj­ne ope­ra­ci­je hr­vat­skih sna­ga. Cilj je bio os­lo­bo­đe­nje oku­pi­ra­nih kra­je­va i spa­si­ti Bi­hać i 5. kor­pus Ar­mi­je BiH. Hr­vat­ska, na­ime ni­je mo­gla do­pus­ti­ti pad Bi­ha­ća, jer bi nas­tao kom­pak­t­ni sr­p­ski te­ri­to­rij, te po­ve­zi­va­nje nji­ho­vih sna­ga u BiH i “Kra­ji­ni”.

“Još ne smi­je­te...”

Mi­nis­tar Šu­šak Ame­ri­kan­ci­ma je ta­da ka­zao ka­ko Hr­vat­ska “ne zah­ti­je­va ni­kak­vu voj­nu po­moć, ali že­li ra­zu­mi­je­va­nje ako bu­de pri­si­lje­na na­pas­ti ka­ko bi za­šti­ti­la svo­je me­đu­na­rod­no priz­na­te gra­ni­ce”. No, SAD je ta­da još dvo­jio oko te ope­ra­ci­je, zbog opas­nos­ti od go­le­mih žr­ta­va i no­vog ve­li­kog va­la iz­bje­gli­ca. To ame­rič­ko “ne smi­je­te još kre­nu­ti”, pre­tvo­ri­lo se, naj­vi­še za­hva­lju­ju­ći agre­siv­nos­ti i ne­raz­bo­ri­tos­ti po­bu­nje­nih Sr­ba, u ono već zna­me­ni­to ame­rič­ko “ze­le­no svi­je­tlo”. Za ko­je, me­đu­tim, ni sa­da još nit­ko ne že­li for­mal­no po­t­vr­di­ti da se uis­ti­nu i do­go­di­lo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.