9.

Vecernji list - Hrvatska - - Uvodnik - Lis­to­pa­da 1995. An­dri­ja Ma­ti­jaš Pa­uk po­gi­nuo je u ak­ci­ji Juž­ni po­tez, za­vr­š­ni­ci raz­bi­ja­nja sr­p­skih sna­ga. Ne­ko­li­ko da­na ta­ji­lo se da je po­gi­nuo ka­ko se voj­ska ne bi de­mo­ra­li­zi­ra­la

Pr­va ok­lop­na pos­troj­ba 4. bri­ga­de os­no­va­na je u lip­nju 1992., na­kon što su Da­mir Kr­sti­če­vić i nje­go­vi voj­ni­ci u Her­ce­go­vi­ni za­ro­bi­li dva ten­ka T-55.

U bor­bu na šta­ka­ma

Ma­ti­jaš je pos­tao za­po­vjed­nik ok­lop­no-me­ha­ni­zi­ra­ne sat­ni­je, ko­ja je ima­la dva ten­ka T-55 i je­dan T-34. Sje­di­šte joj je bi­lo u Oraš­cu po­kraj Du­brov­ni­ka. Pot­kraj lip­nja 1992. Ma­ti­ja­še­vi ten­kis­ti da­li su ve­lik do­pri­nos u os­lo­ba­đa­nju Du­brov­ni­ka. Bi­le su to bit­ke za Za­plat­nik, Iva­nji­cu i Uskop­lje. Ten­ko­ve je pre­ba­cio sta­rom usko­trač­nom pru­gom ko­ja je iš­la ru­bom Po­po­va po­lja pre­ma Du­brov­ni­ku i raz­bio glav­ni­nu sr­p­skih sna­ga. U ope­ra­ci­ji Vla­šti­ca do­bio je na­di­mak Pa­uk. Kad su ak­ci­je os­lo­ba­đa­nja na juž­nom bo­ji­štu za­vr­še­ne, ge­ne­ral Bo­bet­ko re­kao je: „Da ni­je bi­lo An­dri­je Ma­ti­ja­ša i nje­go­ve sa­mos­tal­ne ten­kov­ske sat­ni­je, do­li­na Ne­re­tve i Du­brov­nik s oto­ci­ma bi­li bi čet­nič­ki.“ Pos­li­je os­lo­bo­đe­nja Du­brov­ni­ka Pa­uk je os­no­vao ok­lop­no-me­ha­ni­zi­ra­nu boj­nu 4. bri­ga­de i po­čet­kom stu­de­no­ga 1992. pos­tao nje­zin za­po­vjed­nik. U bit­ci za Mas­le­ni­cu, u si­ječ­nju 1993., Pa­uk je su­dje­lo­vao s 27 ten­ko­va i 13 BVP-a. Uvi­jek je bio u po­kre­tu: iz­vi­đao je ne­pri­ja­telj­ske po­lo­ža­je, na­vo­dio palj­bu svo­jih ten­ko­va, za­po­vi­je­dao, hra­brio i tje­šio. Imao je ka­riz­mu. Voj­ni­ci su bi­li smi­re­ni­ji i hra­bri­ji kad je on bio po­kraj njih. U bit­ki za Mas­le­ni­cu Ma­ti­jaš je sa svo­jim ten­kis­ti­ma pro­bio cr­te po­kraj Is­la­ma La­tin­skog i po­tom su­dje­lo­vao u poz­na­toj ten­kov­skoj bit­ki za Ka­šić. A kad su Sr­bi 1. ve­lja­če 1993. or­ga­ni­zi­ra­li pro­tu­na­pad, Ma­ti­jaš je ra­njen dva pu­ta. Ge­le­ri su ga po­go­di­li dok je na­vo­dio palj­bu s kro­va jed­ne ku­će. No slje­de­ćeg da­na, kad je sta­lo kr­va­re­nje, vra­tio se na bo­ji­šte, i to na šta­ka­ma. “Znam da je sve pod kon­tro­lom, ali me­ni je mjes­to me­đu voj­skom”, go­vo­rio je. Mas­le­ni­ca je bi­la pre­kret­ni­ca u ra­tu, ali je Ma­ti­ja­ša ko­šta­la 12 ge­le­ra u ti­je­lu, a je­dan je ošte­tio ži­vac ko­ji dr­ži sto­pa­lo. Ma­ti­jaš se po­na­šao skrom­no i voj­nič­ki. Na­kon ope­ra­ci­je Mas­le­ni­ca Ma­ti­ja­šev ok­lop­ni ta­bor bio je u se­lu Konj­sko. Voj­sku ni­je šte­dio, na­por­no su vjež­ba­li. “Vi­še zno­ja u mi­ru, ma­nje kr­vi u ra­tu”, go­vo­rio je Ma­ti­jaš svo­jim voj­ni­ci­ma. Bi­li su iz­vjež­ba­ni ta­ko da je ci­je­la ok­lop­no-me­ha­ni­zi­ra­na boj­na bi­la sprem­na za po­kret za pet i pol mi­nu­ta. To je zna­či­lo ukr­caj ten­ko­va na la­bu­di­ce, ukr­caj voj­ske, opre­me i stre­lji­va. Kad su to vi­dje­li Ame­ri­kan­ci, os­ta­li su za­ču­đe­ni. U voj­noj ope­ra­ci­ji Zi­ma ‘94., ko­ja je bi­la pri­pre­ma za Olu­ju, HV je že­lio ov­la­da­ti Di­na­rom. Ope­ra­ci­ja je po­če­la 29. stu­de­nog i za­vr­ši­la na Bad­njak. Bi­la je to naj­zah­tjev­ni­ja voj­na ak­ci­ja jer su se tem­pe­ra­tu­re spu­šta­le i do mi­nus 30 Cel­zi­je­vih stup­nje­va. Ma­ti­jaš je naj­pri­je iz­vu­kao ten­ko­ve na 1300 me­ta­ra nad­mor­ske vi­si­ne, a on­da i na 1800 me­ta­ra. Kad su Sr­bi vi­dje­li ten­ko­ve na Di­na­ri, nas­tu­pi­la je „op­šta be­ža­ni­ja“. Os­lo­bo­đe­na je Di­na­ra, 20 km u du­bi­nu, 10 km u ši­ri­nu, i Li­vanj­sko po­lje. Ak­ci­jom Skok 1 os­lo­bo­đen je Ve­li­ki bat na Di­na­ri s ko­jeg se vi­dio Knin. Po­tom je mi­nis­tar obra­ne tra­žio da se os­lo­bo­di i Ma­li bat... A za os­lo­bo­đe­nja Cr­nog lu­ga i Ša­tor-pla­ni­ne u ak­ci­ji Skok 2 Ma­ti­ja­še­vi ten­ko­vi bi­li su čak na 2000 me­ta­ra nad­mor­ske vi­si­ne. Sr­p­ski ofi­ci­ri os­ta­li su u šo­ku jer se to pro­ti­vi voj­noj lo­gi­ci. Ok­lop­nja­ci An­dri­je Ma­ti­ja­ša Pa­uka su ih raz­bi­li. Pos­li­je, u ope­ra­ci­ji Lje­to ‘95., os­lo­bo­đe­ni su Gra­ho­vo i Gla­moč, a Ma­ti­jaš je pr­vi ušao u Gra­ho­vo. Kr­sti­če­vić mu je za to obe­ćao čin pu­kov­ni­ka i no­vi džip. Po­tom je us­li­je­di­la Olu­ja i ula­zak u Knin, me­đu­tim Ma­ti­ja­še­vi ten­kis­ti mo­ra­li su da­lje. Če­ka­la ih je ope­ra­ci­ja Ma­es­tral od 8. do 17. ruj­na 1995. u ko­joj su os­lo­bo­đe­ni Dr­var, Ši­po­vo, Jaj­ce, Ključ, Pe­tro­vac i Kru­pa.

Po­s­ljed­nja ak­ci­ja

Po­s­ljed­nja Pa­uko­va ak­ci­ja bi­la je Juž­ni po­tez, za­vr­š­na ope­ra­ci­ja raz­bi­ja­nja sr­p­skih sna­ga ko­ja je tra­ja­la od 8. do 12. lis­to­pa­da 1995. Sve je bi­lo is­pla­ni­ra­no do po­s­ljed­njeg de­ta­lja. Uve­čer 8. lis­to­pa­da bio je na sas­tan­ku s ge­ne­ra­lom Ra­hi­mom Ade­mi­jem, a 9. lis­to­pa­da us­li­je­di­la je bit­ka. Nas­tu­pi­la je nje­go­va ok­lop­na boj­na. U me­te­žu bit­ke bi­li su iz­mi­je­ša­ni i na­ši i ne­pri­ja­telj­ski voj­ni­ci i ok­lop­nja­ci. I na­ši i Sr­bi ima­li su vrp­ce is­te bo­je. Ma­ti­jaš je po­gi­nuo od pri­ja­telj­ske va­tre. Ne­ko­li­ko se da­na ta­ji­lo da je po­gi­nuo ka­ko ta či­nje­ni­ca ne bi de­mo­ra­li­zi­ra­la voj­sku. Bri­ga­da je tre­ba­la odra­di­ti po­sao do kra­ja. Juž­ni po­tez bio je ve­li­ka voj­na po­bje­da Hr­vat­ske voj­ske, me­đu­tim zbog Ma­ti­ja­še­ve po­gi­bi­je nje­go­vi bli­ski su­bor­ci ni­su se osje­ća­li po­bjed­ni­ci­ma. “Ne­ma te voj­ske ko­ju Pa­uk ni­je mo­gao po­ra­zi­ti”, go­vo­ri­li su nje­go­vi voj­ni­ci. Pri­je Juž­nog po­te­za Ma­ti­jaš, s ge­le­ri­ma u ti­je­lu, su­bor­ci­ma je go­vo­rio da ni­je vi­še za voj­sku. Već je bio pre­dao pa­pi­re za mi­ro­vi­nu i go­vo­rio da će “na mas­li­ne i sla­ne sr­de­le”. Na ža­lost, ni­je do­če­kao voj­nu mi­ro­vi­nu. Hr­vat­ska An­dri­ji Ma­ti­ja­šu Pa­uku u sva­koj pri­go­di du­gu­je re­ći: Hva­la!

Juž­ni po­tez bio je ve­li­ka voj­na po­bje­da Hr­vat­ske voj­ske, ali se zbog po­gi­bi­je ka­riz­ma­tič­nog za­po­vjed­ni­ka Pa­uka nje­go­vi bli­ski su­bor­ci ni­su osje­ća­li kao po­bjed­ni­ci...

An­dri­ja Ma­ti­jaš Pa­uk (s po­ve­zom oko gla­ve) sa svo­jim ten­kis­ti­ma iz 4. gar­dij­ske bri­ga­de na­kon os­lo­ba­đa­nja Kni­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.