Pa­pa Fra­njo mi je re­kao: Sa­mo idi u Me­đu­go­rje i na­vi­jes­ti im ra­dos­nu vi­jest

Er­nes­to Si­mo­ni Tro­sha­ni bio je naj­o­bič­ni­ji sve­će­nik pri­je ne­go ga je pa­pa pro­gla­sio kar­di­na­lom. A uoči od­la­ska u Me­đu­go­rje na Fes­ti­val mla­dih do­bio je Pa­pin bla­gos­lov

Vecernji list - Hrvatska - - Uvodnik - Dar­ko.pa­vi­cic@ve­cer­nji.net

Kar­di­nal Tro­sha­ni u za­tvo­ru je pro­veo 28 godina. Na­kon os­lo­bo­đe­nja po da­nu je čis­tio ka­na­li­za­ci­je, a po no­ći slu­žio mi­se i is­po­vi­je­dao Dar­ko Pa­vi­čić Pa­pa Fra­njo bla­gos­lo­vio je al­ban­skog kar­di­na­la Er­nes­ta Si­mo­ni­ja Tro­sha­ni­ja pri­je nje­go­va pu­to­va­nja u Me­đu­go­rje na ovo­go­diš­nji 28. Fes­ti­val mla­dih. Kar­di­nal ga je pri­je tog pu­to­va­nja pi­tao za do­pu­šte­nje mo­že li ići u Me­đu­go­rje. Od­mah se to pro­tu­ma­či­lo kao „od­mr­za­va­nje“pa­pi­na po­ma­lo kru­tog i re­zer­vi­ra­nog sta­va pre­ma Me­đu­gor­ju.

“Na­vi­jes­ti im Ra­dos­nu vi­jest”

– Bu­du­ći da me pa­pa Fra­njo, ko­ji je za me­ne dru­gi sv. Fra­njo, ime­no­vao kar­di­na­lom, a ja sam sa­mo obi­čan sve­će­nik, do­šao sam ga mo­li­ti za do­pu­šte­nje i bla­gos­lov za od­la­zak u Me­đu­go­rje. Re­kao sam mu da že­lim ta­mo ići jer se on­dje lju­di mo­le Isu­su Kris­tu, a on mi je ra­dos­na li­ca re­kao: „Sa­mo idi i na­vi­jes­ti im Ra­dos­nu vi­jest“– re­kao je 89-go­diš­nji kar­di­nal Tro­sha­ni, ko­je­ga je pa­pa Fra­njo ime­no­vao kar­di­na­lom na­kon što ga je upoz­nao za po­sje­ta Al­ba­ni­ji 2014. i čuo Tro­sha­ni­je­vu is­po­vi­jest o 28 godina u ko­mu­nis­tič­kom za­tvo­ru. – Pa­pa je ta­da za­pla­kao, za­gr­lio me i re­kao mi: „Bra­te, ti si moj sve­tac“– ka­že Tro­sha­ni, ko­ji je kar­di­na­lom pos­tao, a da ni­je ni bi­skup ni nad­bi­skup, ne­go naj­o­bič­ni­ji sve­će­nik! Naj­bo­lje od sve­ga je što skrom­ni Tro­sha­ni ni­je ni­ti znao da će ga pa­pa ime­no­va­ti kar­di­na­lom, prem­da se s pa­pom su­sreo i na me­đu­re­li­gij­skom di­ja­lo­gu u Asi­zu, ka­mo su ga po­zva­li. – Ni­kad ni­sam oče­ki­vao da ću bi­ti kar­di­nal. Bio sam po­zvan u Asiz na kon­gres mi­ra, a da ni­sam znao zašto. Za­mis­li­te, me­ne, mr­vu jad­nu, ne­poz­na­tog star­ca iz Al­ba­ni­je, kad sam vi­dio iz ci­je­log svi­je­ta de­le­ga­ci­je, ve­li­ke ri­be, zašto ja sto­jim u pr­vom re­du?! I da bu­de još za­nim­lji­vi­je i mis­te­ri­oz­ni­je, pa­pa me po­zvao na ru­čak i mi ru­ča­mo za is­tim sto­lom. Ni­sam ni­šta znao, jer je to pa­pa u svom sr­cu za­ta­jio i ni­je mi re­kao za vri­je­me ruč­ka – ka­že Tro­sha­ni, ko­ji je na­kon to­ga po­zvan i u Rim, gdje je, opet ni­šta ne zna­ju­ći, pro­či­tao svo­je ime me­đu no­vo­ime­no­va­nim kar­di­na­li­ma na ekra­nu dok se če­ka­la obja­va ime­na! – Ni­šta ni­sam znao, ni­ti mi je re­kao pa­pa, ni­ti bi­lo tko u Ri­mu, ne­go kad sam bio me­đu na­ro­dom, vi­dio sam svo­je ime me­đu kar­di­na­li­ma na ekra­nu. Danas tvr­dim da je to Bož­ji dar i na­gra­da Maj­ke Bož­je i tko god bu­de mo­lio tri kru­ni­ce, do­ži­vjet će ču­do ko­je ni­ka­da ne­će mo­ći za­mis­li­ti. Za­to lju­bi­te i mo­li­te kru­ni­cu i do­ži­vjet će­te ve­ća ču­da od me­ne – po­ru­čio je kar­di­nal oko 50.000 mla­dih u Me­đu­gor­ju, ko­ji su mu apla­udi­ra­li de­se­tak mi­nu­ta bez pres­tan­ka. Ina­če, ko­mu­nis­ti su u Al­ba­ni­ji don Er­nes­ta Si­mo­ni­ja Tro­sha­ni­ja osu­di­li na smrt vje­ša­njem u mon­ti­ra­nom po­li­tič­kom pro­ce­su, na­kon što je Enver Hoxha služ­be­no za­bra­nio prak­ti­ci­ra­nje vje­re u zem­lji i za­tvo­rio cr­k­ve. No, Hoxha ga je po­mi­lo­vao i odro­bi­jao je „sa­mo“28 godina u te­škim uvje­ti­ma.

“Kris­to­va maj­ka nas šti­ti”

– Na kra­ju su me „na­gra­di­li“ta­ko da sam čis­tio ka­na­li­za­ci­ju po da­nu. Ali, po no­ći sam mo­gao bi­ti sve­će­nik, pa sam is­po­vi­je­dao i slu­žio mi­se. Ni­ka­da se ni­sam htio odre­ći Cr­k­ve i pa­pe i Va­ti­ka­na – po­s­vje­do­čio je Tro­sha­ni, is­pri­čav­ši ka­ko je pri­je dvi­je go­di­ne sreo u Al­ba­ni­ji su­ca ko­ji ga je osu­dio na smrt i ko­ji se sa­krio u grm­lje kad ga je vi­dio, ali ga je Tro­sha­ni iz­vu­kao iz grm­lja, za­gr­lio i sve mu opros­tio. – Uvje­ra­vam vas da će vam Maj­ka Bož­ja Kra­lji­ca mi­ra do­ni­je­ti u ži­vo­tu, da­ro­va­ti, si­gur­ni bu­di­te, imat će­te i svje­tlos­ti i mir. Že­lim svje­do­či­ti ono što sam u 89 godina do­ži­vio, što god bu­de­mo mo­li­li se Maj­ci, ona će to pre­da­ti Isu­su i on će je us­li­ši­ti. Već 2000 godina Kris­to­va maj­ka, na­ša Gos­pa, po­dr­ža­va ono što Bog že­li i za­to se ne boj­te, ona je s na­ma i šti­tit će svi­jet – po­ru­čio je kar­di­nal Tro­sha­ni iz Međugorja, re­kav­ši da „gdje se Gos­pa po­jav­lju­je, tu je spa­se­nje čo­vje­čans­tva i svi­je­ta“.

Kar­di­nal Er­nes­to Si­mo­ni Tro­sha­ni su­dje­lo­vao je ovo­go­diš­njem 28. Fes­ti­va­lu mla­dih u Me­đu­gor­ju

APLAUZI MLA­DIH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.