Dan po­bje­de is­pu­nja­va po­no­som, a sa­da nam je cilj ob­no­va druš­tva

“Ima­mo pri­rod­ne re­sur­se, ali ako ne uči­ni­mo ne­što oko de­po­pu­la­ci­je, ne­će­mo ima­ti za ko­ga ra­di­ti”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić, Sla­vi­ca Vu­ko­vić

Dr­žav­nič­ka mu­drost Fra­nje Tuđ­ma­na pri­je 22 go­di­ne pri­do­ni­je­la je os­lo­ba­đa­nju ve­ći­ne oku­pi­ra­nog te­ri­to­ri­ja, po­ru­čio je Plen­ko­vić Sre­diš­nja pros­la­va Da­na po­bje­de i do­mo­vin­ske za­hval­nos­ti te Da­na hr­vat­skih bra­ni­te­lja u Kni­nu je za­po­če­la ju­čer, pos­tav­lja­njem tak­tič­ko-teh­nič­kog zbo­ra na­oru­ža­nja i opre­me na po­moć­nom igra­li­štu no­go­met­nog klu­ba Di­na­ra. Kni­nja­ni i nji­ho­vi gos­ti mo­gli su uži­va­ti i u re­vi­jal­nim utak­mi­ca­ma iz­me­đu bra­ni­te­lja i duž­nos­ni­ka te ve­te­ra­na Haj­du­ka i Di­na­ma pro­tiv Ri­je­ke i Osi­je­ka, a u Knin je do­šao i pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić s mi­nis­tri­ma, jer je Vla­da u tom gra­du odr­ža­la sjed­ni­cu, po­s­ljed­nju pred od­la­zak mi­nis­ta­ra na go­diš­nji od­mor.

Pro­blem de­po­pu­la­ci­ja

Uz mi­nis­tre, na sjed­ni­ci su bi­li i knin­ski gra­do­na­čel­nik Mar­ko Je­lić i ši­ben­sko-knin­ski žu­pan Go­ran Pa­uk, ko­ji su po­zva­li na do­dat­nu de­cen­tra­li­za­ci­ju dr­ža­ve i upo­zo­ri­li na is­e­lja­va­nje s knin­skog po­dru­čja. – Grad Knin je u oz­bilj­nim pro­ble­mi­ma ve­za­nim za op­s­toj­nost gra­da kao ur­ba­nog sre­di­šta, s ob­zi­rom na to da je ve­lik broj na­ših su­gra­đa­na na­pus­tio grad. Bo­ga­ti smo pri­rod­nim re­sur­si­ma, ima­mo po­vi­jes­nu važ­nost, ali ako ne pris­tu­pi­mo oz­bilj­no pro­ble­mu de­po­pu­la­ci­je, ne­će­mo ima­ti za ko­ga u Kni­nu ra­di­ti išta – po­ru­čio je Je­lić. Pre­mi­jer je, pak, obe­ćao da će Vla­da po­če­ti pro­vo­di­ti pro­jek­te ko­ji će po­ti­ca­ti rav­no­mje­ran ra­zvoj svih kra­je­va, s na­gla­skom na ne­ra­zvi­je­na, de­pri­mi­ra­na po­dru­čja kak­vo je knin­sko. Pred od­la­zak u Knin, Plen­ko­vić je, za­jed­no s pred­sjed­ni­kom Hr­vat­skog sa­bo­ra Gor­da­nom Jan­dro­ko­vi­ćem i iz­as­la­ni­com pred­sjed­ni­ce Re­pu­bli­ke Ma­jom Čav­lo­vić po­lo­žio vi­jen­ce i za­pa­lio svi­je­će na za­gre­bač­kom grob­lju Mi­ro­goj, gdje je oci­je­nio da je dr­žav­nič­ka mu­drost i odvaž­nost Fra­nje Tuđ­ma­na pri­je 22 go­di­ne, u slo­že­nim me­đu­na­rod­nim i si­gur­nos­nim okol­nos­ti­ma, pri­do­ni­je­la os­lo­ba­đa­nju ve­ći­ne oku­pi­ra­nog te­ri­to­ri­ja Hr­vat­ske, do­ve­la do stra­te­škog pre­okre­ta od­no­sa u BiH i spri­je­či­la no­vu Sre­bre­ni­cu u Bi­ha­ću. Plen­ko­vić je ko­men­ti­rao i kaz­ne­nu pri­ja­vu za zlo­či­ne u Uz­do­lju kod Kni­na i obliž­njim za­se­oci­ma, po­či­nje­ne u vri­je­me ope­ra­ci­je. – Hr­vat­ska vla­da vo­di ra­ču­na o dig­ni­te­tu Do­mo­vin­skog ra­ta i sve­mu na če­mu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.