Nov­cem od pri­va­ti­za­ci­je pro­tiv uvo­za sku­pe stru­je

S tr­ži­šta ka­pi­ta­la poz­drav­lja­ju od­lu­ku o pro­da­ji di­je­la HEP-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak

Dar­ko Hor­vat, pred­sjed­nik HDZ-ova od­bo­ra za ener­ge­ti­ku: pr­vo tre­ba od­lu­či­ti što pro­da­ti – ops­kr­bu, od­ma­ra­li­šta ili in­fras­truk­tu­ru li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net Su­di­oni­ci tr­ži­šta ka­pi­ta­la poz­drav­lja­ju na­mje­re da se kre­ne u pro­da­ju di­je­la HEP-a, jer bur­za pre­du­go ne­ma po­nu­du no­vih di­oni­ca. Ako bi se dio nov­ca us­mje­rio u HEP, on­da bi to bio i po­ti­caj za inves­ti­cij­ski cik­lus te kom­pa­ni­je, uz­me li se u ob­zir da po­lo­vi­cu elek­trič­ne ener­gi­je uvo­zi­mo, a zbog suš­nih godina, kao što je ova, taj uvoz će bi­ti i ve­ći. No, iako po­ru­ka o po­nu­di di­oni­ca do­bro zvu­či, pred­sjed­nik HDZ-ova od­bo­ra za ener­ge­ti­ku Dar­ko Hor­vat ka­že da to i ni­je ta­ko jed­nos­tav­no, a i upit­no je je li po­treb­no.

Ma­nja ovis­nost o uvo­zu

Pr­vo se pi­ta­nje pos­tav­lja što pro­da­va­ti – HEP-ova od­ma­ra­li­šta, ops­kr­bu ili in­fras­truk­tu­ru? Osim od­ma­ra­li­šta, ni­šta dru­go ni­je is­pla­ti­vo, ka­že Hor­vat, pod­sje­ća­ju­ći ka­ko su na IPO ener­get­skih tvrt­ki iš­le i tran­zi­cij­ske zem­lje pri­je de­se­tak godina, ve­li­kih uči­na­ka ni­je bi­lo, pa su dr­ža­ve opet ot­ku­pi­le taj udjel, ali po ne­ko­li­ko pu­ta ve­ćoj ci­je­ni. Pod­sje­ća i ka­ko HEP od 2009. go­di­ne ima ku­mu­li­ra­nu ne­to do­bit od oko 15 mi­li­jar­di kuna te da se tim nov­cem mo­glo već ući u vi­še pro­je­ka­ta i pri če­mu dr­ža­va ne tre­ba uzi­ma­ti dio do­bi­ti. Is­to­dob­no, od pro­da­je 25% udje­la u HEP-u mo­glo bi se do­bi­ti oko pet mi­li­jar­di kuna, ka­že Hor­vat. No­vim ula­ga­nji­ma HEP-a sma­nji­la bi se ovis­nost o uvo­zu sku­pe stru­je, ko­ja iz­no­si oko 50 eura po me­ga­vat­sa­tu. Zbog su­še ove će go­di­ne uvoz bi­ti po­ja­čan i znat­no će pri­je­ći ra­zi­nu od oko 50 pos­to, ko­li­ko u pro­sje­ku po­kri­va­mo po­traž­nju iz do­ma­će pro­izvod­nje. Is­to­dob­no, ci­je­na je stru­je, pri­mje­ri­ce iz ter­mo­elek­tra­na Plo­min, 26 eura po me­ga­vat­sa­tu, iz NE Kr­ško 20 eura, hi­dro­elek­tra­na 32 eura. Za­to do­ma­će inves­ti­ci­je HEP-a tre­ba ja­ča­ti. Iz HEP-a su la­ni naj­a­vi­li pro­jekt ob­no­ve i re­vi­ta­li­za­ci­je hi­dro­elek­tra­na do 2020. go­di­ne vri­je­dan oko 3,5 mi­li­jar­di kuna, a či­me bi se osi­gu­ra­lo oko 120 me­ga­va­ta no­ve sna­ge. Ula­ga­nje u hi­dro­elek­tra­ne spo­mi­nje se i u do­ku­men­tu ko­ji je tre­nu­tač­no u jav­noj ras­pra­vi, “Stra­te­gi­ja ni­sko­ug­ljič­nog ra­zvo­ja Hr­vat­ske do 2030. s po­gle­dom na 2050”. Spo­mi­nje se i ula­ga­nje u ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je, pri­je­nos i dis­tri­bu­ci­ju elek­trič­ne ener­tek

Po­nu­da di­oni­ca HEP-a na bur­zi ima­la bi po­zi­ti­van uči­nak i na os­ta­le vri­jed­nos­ni­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.