Na bo­lo­va­nju zbog mob­bin­ga se­dam ses­ta­ra Op­će bol­ni­ce u Si­sku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

Ses­tre kri­ve no­vu vo­di­te­lji­cu dr.sc. Gor­da­nu Ži­va­no­vić Po­si­lo­vić, a rav­na­telj bol­ni­ce vo­di­te­lji­ci da­je pot­po­ru i ka­že da je rad na odje­lu nor­ma­lan Čak je se­dam me­di­cin­skih ses­ta­ra s Odje­la za anes­te­zi­olo­gi­ju, re­ani­ma­to­lo­gi­ju i in­ten­ziv­nu me­di­ci­nu si­sač­ke Op­će bol­ni­ce dr. Ivo Pe­di­šić od­lu­či­lo po­tra­ži­ti prav­nu za­šti­tu i po­moć pra­vo­bra­ni­te­lji­ce zbog, ka­ko ka­žu, na­ru­še­nih od­no­sa i mob­bin­ga. Još vi­še ih je otvo­ri­lo bo­lo­va­nje ne mo­gav­ši vi­še iz­dr­ža­ti stres na pos­lu. Kao kriv­ca za tak­vu si­tu­aci­ju ses­tre is­ti­ču po­na­ša­nje vo­di­te­lji­ce Odje­la dr. sc. Gor­da­ne Ži­va­no­vić-Po­si­lo­vić, dr.med. Dr. Ži­va­no­vić je go­di­na­ma ra­di­la na ovom odje­lu, a pro­ble­mi su po­če­li nje­nim ime­no­va­njem za vo­di­te­lji­cu odje­la pri­je 18 mje­se­ci. Pod­cje­nju­je, vi­če, is­crp­lju­je osob­lje. Upo­zo­ra­va­li smo du­go upra­vu, ko­ja ni­je re­agi­ra­la – go­vo­ri Gor­da­na Ga­vrić, vi­ša me­di­cin­ska ses­tra ko­ja na odje­lu ra­di od 1999. Rav­na­telj bol­ni­ce dr. To­mis­lav Duj­me­no­vić ka­že da je rad na odje­lu nor­ma­lan, osob­lje na bo­lo­va­nju za­mi­je­ni­li su dru­gim i da pa­ci­jen­ti ni­su ugro­že­ni. Do­da­je i ka­ko je dr. sc. Ži­va­no­vić-Po­si­lo­vić, na­kon ime­no­va­nja na mjes­to vo­di­te­lji­ce Odje­la, uve­la pro­mje­ne u or­ga­ni­za­ci­ji ra­da ko­je su iz­i­ski­va­le i odre­đe­ne pro­mje­ne u ra­du ses­ta­ra. – Glav­na ses­tra na Odje­lu, ko­ja je zbog nes­la­ga­nja s vo­di­te­lji­ma već pro­mi­je­ni­la vi­še odje­la, za­jed­no s još ne­ko­li­ko ses­ta­ra, ni­je pri­hva­ti­la pro­mje­ne, a sve je kul­mi­ni­ra­lo kad je na bo­lo­va­nje is­ti dan otiš­lo osam ses­ta­ra, što je mo­glo oz­bilj­no ugro­zi­ti rad tog važ­nog odje­la. Br­zo su po­zva­ne ses­tre ko­je su ne­koć ra­di­le ta­mo te no­vo­za­pos­le­ne ses­tre – ka­že dr. To­mis­lav Duj­me­no­vić, ko­ji da­je pot­po­ru dr. Ži­va­no­vić-Po­si­lo­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.