Pro­s­vjed biv­ših rad­ni­ka Ho­te­la Mar­jan pred su­dom u Spli­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Dva­de­se­tak biv­ših rad­ni­ka Ho­te­la Mar­jan oku­pi­lo se ju­čer pred zgra­dom Tr­go­vač­kog su­da u Spli­tu gdje su pro­s­vje­do­va­li, ka­ko su rek­li, pro­tiv tro­mos­ti sus­ta­va u kon­cep­tu pred­ste­čaj­ne i ste­čaj­ne na­god­be te su za­tra­ži­li op­se­žan obu­hvat is­tra­ge od DORH-a i USKOK-a, ali i od Mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa iz­van­red­ni nad­zor ra­da tog su­da. Biv­ši za­pos­le­nik Adri­atic d.d. u ste­ča­ju i pred­stav­nik biv­ših vje­rov­ni­ka i rad­ni­ka Ho­te­la Mar­jan An­te Le­den­ko objas­nio je i ka­ko je pro­blem u po­kre­ta­nju ste­ča­ja nad tvrt­kom Sa­por ko­ja je bi­la glav­ni iz­vo­đač ra­do­va na ho­te­lu Mar­jan. Tvr­di da je ta tvrt­ka laž­nim za­lož­nim pra­vom os­tva­ri­la laž­na uprav­ljač­ka pra­va te da ucje­nju­je i uvje­tu­je pos­tu­pak ste­ča­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.