Hr­vat­ska se po­ku­ša­la osi­gu­ra­ti od po­vrat­ka mi­gra­na­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Je li se Hr­vat­ska po­ku­ša­la osi­gu­ra­ti od vra­ća­nja mi­gra­na­ta? U stu­de­no­me 2015., kad je Nje­mač­ka naj­a­vi­la ka­ko vri­je­di Du­blin­ska re­gu­la­ti­va, što bi zna­či­lo i vra­ća­nje mi­gran­ta u zem­lju pr­vog pris­tu­pa u EU, što je za mno­ge, na­kon “za­tva­ra­nja” Ma­đar­ske, bi­la Hr­vat­ska, ta­daš­nji je mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Ran­ko Os­to­jić to pro­ko­men­ti­rao ka­zav­ši ka­ko “net­ko mo­ra do­ka­za­ti da su doš­li pr­vo u Hr­vat­sku” te ka­ko je “sad jas­ni­je zašto ni­smo di­je­li­li po­dat­ke o re­gis­tri­ra­ni­ma”. Pro­blem pr­ve dr­ža­ve pri­hva­ta kom­pli­ci­ra či­nje­ni­ca da je Grč­ka od 2011. iz­u­ze­ta iz Du­blin­ske re­gu­la­ti­ve, na­kon što je Eu­rop­ski sud za ljud­ska pra­va za­klju­čio ka­ko se pre­ma azi­lan­ti­ma pos­tu­pa ne­hu­ma­no. U stu­de­no­me 2016. EK je pre­po­ru­čio da se Grč­ka uklju­či u Du­blin od ožuj­ka, no od­lu­ka se ne pri­mje­nju­je re­tro­ak­tiv­no te vri­je­di za mi­gran­te ko­ji su u EU doš­li od ožuj­ka ove go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.