Ot­kup udje­la u Ini

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

MARTINA DALIĆ: Od­lu­ke o ti­je­ku pro­ce­sa pro­ved­be po­li­ti­ke o ot­ku­pu udje­la u Ini pro­vo­di Sa­vjet, a Sa­vjet do sa­da još ni­je do­nio od­lu­ku o odus­ta­ja­nju Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de i mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva opo­vrg­nu­la na­pi­se da je Vla­da odus­ta­la od kup­nje di­je­la Ine od ma­đar­skog MOL-a URUKALOVIĆ/PIXSELL

D.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.