Gra­đa­ni­ma sve na jed­nom mjes­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

efi­kas­nost obra­zov­nog sus­ta­va, ra­ci­ona­li­zi­ra­la i sma­nji­la tro­ško­ve pos­lo­va­nja, ali i upra­vu uči­ni­la efi­kas­ni­jom. Naj­ve­ću ko­rist od to­ga bi ima­li gra­đa­ni ko­ji bi na jed­nom mjes­tu do­bi­li sve po­treb­ne do­ku­men­te ili od­go­vo­re na pi­ta­nja, a za što tre­nu­tač­no mo­ra­ju pro­ći tri, če­ti­ri ins­ti­tu­ci­je. Za to je po­treb­no pot­pu­no part­ner­stvo lo­kal­ne i po­druč­ne (re­gi­onal­ne) sa­mo­upra­ve s os­ta­lim ti­je­li­ma jav­ne vlas­ti, aka­dem­skom za­jed­ni­com, ci­vil­nim druš­tvom i sa­mim gra­đa­ni­ma ko­ji­ma bi to tre­ba­lo olak­ša­ti i po­bolj­ša­ti ži­vot. Ve­ći­na ze­ma­lja je tak­ve re­for­me pro­vo­di­la u pe­ri­odu od pet do se­dam godina što je re­alan rok. Ipak, i ma­li ko­ra­ci već mo­gu bi­ti ja­ko učin­ko­vi­ti. Tu po­naj­pri­je mis­lim na ne­po­treb­no du­pli­ra­nje do­ku­men­ta­ci­je kod raz­li­či­tih us­lu­ga za gra­đa­ne i okre­ta­nje IT rje­še­nji­ma ko­ja su se po­ka­za­la iz­van­red­ni­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.