Za­bra­ni­te ko­ća­re­nje u Ja­buč­koj ko­tli­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (T. Kras­nec)

Ne­ko­li­ko hr­vat­skih, ta­li­jan­skih i me­đu­na­rod­no poz­na­tih udru­ga za za­šti­tu oko­li­ša, po­put Gre­en­pe­acea, pi­sa­lo je europ­skom po­vje­re­ni­ku za ri­bar­stvo Kar­me­nu Vel­li sa zah­tje­vom da EU za­bra­ni ri­bo­lov uz upo­tre­bu ko­ća­ri­ca u Ja­buč­koj ko­tli­ni, po­dru­čju oko oto­ka Ja­bu­ke. Udru­ge u pi­smu na­vo­de da su se Hr­vat­ska i Ita­li­ja bi­la­te­ral­nim spo­ra­zu­mom do­go­vo­ri­le da za­bra­na ko­ća­re­nja u Ja­buč­koj ko­tli­ni po­nov­no stu­pi na sna­gu 1. ruj­na ove go­di­ne, no tra­že od Europ­ske ko­mi­si­je da ona pro­gla­si za­bra­nu uime EU jer sma­tra­ju da će ta­ko bi­ti čvr­š­ća jam­s­tva da se hr­vat­sko-ta­li­jan­ska za­bra­na ne­će po­ni­šti­ti. Ra­ni­je se, na­ime, do­ga­đa­lo da pod pri­ti­skom ta­li­jan­ske ri­bar­ske in­dus­tri­je Ita­li­ja, a on­da i Hr­vat­ska uki­nu za­bra­nu ko­ju su te dvi­je zem­lje pro­gla­si­le. Ja­buč­ka ko­tli­na jed­no je od naj­važ­ni­jih pri­rod­nih mri­jes­ti­li­šta u Ja­dra­nu, a u do­go­vo­ri­ma s Ita­li­jom Hr­vat­ska je 2016. za­go­va­ra­la du­lje raz­dob­lje za­bra­ne, no pod pri­ti­skom ta­li­jan­ske in­dus­tri­je hr­vat­ski pri­jed­lo­zi, te­me­lje­ni na znans­tve­nim ana­li­za­ma, ni­su bi­li pri­hva­će­ni. Udru­ge ko­je su pi­sa­le europ­skom po­vje­re­ni­ku Kar­me­nu Vel­li tra­že sa­da da iza za­bra­ne svo­jom sna­gom sta­ne ci­je­la Eu­rop­ska uni­je te da EK po­mog­ne us­pos­ta­vi­ti me­ha­ni­zam nad­zo­ra za­bra­ne ko­ća­re­nja u Ja­buč­koj ko­tli­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.