Dr­žao ta­oki­nje pa do­bio osam godina za­tvo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

- Zbog ta­lač­ke kri­ze u ure­du split­skog jav­nog bi­ljež­ni­ka, ko­ja se do­go­di­la pri­je go­di­nu da­na, ka­da je dvi­je dje­lat­ni­ce dr­žao za­to­če­ne, Op­ćin­ski sud na osam je godina za­tvo­ra i oba­ve­zu psi­hi­ja­trij­skog li­je­če­nja osu­dio 40-go­diš­njeg Da­ri­ja Ša­li­no­vi­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.