Gra­di­li­šte na de­set lo­ka­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Kranj­če­vi­će­va je ju­čer pu­šte­na u pro­met, a još se ko­pa na 10 lo­ka­ci­ja, na ko­ji­ma bi gra­di­li­šta tre­ba­la za­tvo­re­na do po­čet­ka ruj­na. Do 2. ruj­na ra­dit će se na ras­križ­ju Du­go­sel­ske i Uli­ce be­de­ma lju­ba­vi, u Za­gre­bač­koj uli­ci do 31. ko­lo­vo­za, na Sve­tom Du­hu do 14. ko­lo­vo­za, u Gran­čar­skoj do 22. ko­lo­vo­za, na Sla­von­skoj do 11. ko­lo­vo­za, u Jar­no­vi­će­voj do 16. ko­lo­vo­za, u De­že­li­će­vu pri­la­zu do 8. ko­lo­vo­za, dok su se ra­do­vi odu­lji­li u Pri­mor­skoj, Ju­ri­ši­će­voj i Sav­skoj. Sa­na­ci­ja tra­mvaj­skog ko­lo­si­je­ka 7. ko­lo­vo­za po­či­nje u Fran­ko­pan­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.