Za­poš­lja­va­ju se 104 po­moć­ni­ka u nas­ta­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (nd)

Objav­ljen je jav­ni po­ziv ko­jim se tra­že 104 oso­be ko­je će u na­do­la­ze­ćoj škol­skoj go­di­ni ra­di­ti kao po­moć­ni­ci u nas­ta­vi u 25 os­nov­nih i se­dam sred­njih ško­la Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je. Dio je to pro­jek­ta “Pr­sten pot­po­re” ko­jim se edu­ci­ra­ju i za­poš­lja­va­ju oso­be za rad s os­nov­no­škol­ci­ma i sred­njo­škol­ci­ma s te­ško­ća­ma u ra­zvo­ju ra­di us­pješ­ni­je so­ci­ja­li­za­ci­je uče­ni­ka. Po­pis ško­la ko­je su­dje­lu­ju u pro­jek­tu mo­že se vi­dje­ti na in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je, dok se uvje­ti na­tje­ča­ja mo­gu pro­na­ći stra­ni­ca­ma tih us­ta­no­va.

MA­LI PIKNIK Vranyc­zanyje­va po­lja­na sva­ki če­t­vr­tak u ko­lo­vo­zu od 18 do 23 sa­ta pos­ta­je gas­tro­oaza za os­vje­že­nje pro­laz­ni­ka. (pb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.