“Kos­ci za kos­ce” na Odran­skom po­lju uz konj­ske za­pre­ge i lo­vač­ku za­ba­vu

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (nd)

Ma­ni­fes­ta­ci­jom “Kos­ci za kos­ce”, ko­ja se odr­ža­va danas u 17 sa­ti u Lo­vač­kom do­mu Pat­ka na Odran­skom po­lju, Ze­le­ni pr­sten Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je i ove go­di­ne upo­zo­ra­va na važ­nost oču­va­nja pti­ce či­je su sta­ni­šte li­va­de koš­ni­ce, a jed­na je od naj­u­gro­že­ni­jih u Eu­ro­pi. Ruč­nom koš­njom li­va­de po­sje­ti­te­lji­ma će de­mons­tri­ra­ti ka­ko se to ne­ka­da ra­di­lo, a naj­hra­bri­ji će se mo­ći i sa­mi oku­ša­ti u vje­šti­ni. Uži­vat će se i u vož­nji konj­skim za­pre­ga­ma te lo­vač­koj za­ba­vi, a bit će pred­stav­ljen i pro­jekt ob­no­ve dr­ve­nog mos­ta na Odri te pro­gram “Zagreb na Sa­vi”.

JU ZE­LE­NI PR­STEN

Ta­ko se to ne­kad ra­di­lo U tra­di­ci­onal­noj će se vje­šti­ni mo­ći oku­ša­ti i po­sje­ti­te­lji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.