Pos­la­li is­la­mis­te da se de­ra­di­ka­li­zi­ra­ju, a oni pos­ta­li još ra­di­kal­ni­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net Ha­ssan Ha­idar Di­ab

Fran­cu­ska je za­tvo­ri­la cen­tar u ko­je­mu su po­ku­ša­li 25 ra­di­kal­nih is­la­mis­ta iz­ves­ti na pra­vi put – re­zul­tat pi­lot­pro­gra­ma je ka­tas­tro­fa­lan Na­kon kr­va­vih te­ro­ris­tič­kih na­pa­da u 2015. i 2016. go­di­ne u Fran­cu­skoj ko­je su od­ni­je­le 240 žr­ta­va, ta­daš­nji pre­mi­jer Ma­nu­el Val­ls po­kre­nuo je pi­lot-pro­gram odvi­ka­va­nja od te­ro­riz­ma i is­lam­skog ra­di­ka­liz­ma. Me­đu­tim, taj pro­gram ni­je dao po­že­ljan re­zul­tat i sa­da je pro­pao jer ne­mo­gu­će je li­je­či­ti lju­de i po­ku­ša­ti ih odvik­nu­ti od ra­di­kal­nog is­la­ma ko­ji oni sma­tra­ju pu­tem u raj.

Kla­nja­nje ili Mar­se­lje­za

Na­ime, u tom je cen­tru bi­lo 25 ra­di­kal­nih is­la­mis­ta, ko­ji su se tre­ba­li vra­ti­ti na pra­vi put, mu­škar­ci u do­bi iz­me­đu 18 i 30 godina ko­ji su bi­li na ra­ti­štu u Si­ri­ji i u Ira­ku na stra­ni te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve i Al-Qa’ide. Iako su se fran­cu­ske vlas­ti na­da­le ka­ko će taj pi­lot-pro­gram us­pje­ti i po­mo­ći mus­li­man­skim ra­di­ka­lis­ti­ma da se vra­te na pra­vi put, za­ne­ma­ri­li su miš­lje­nja struč­nja­ka ka­ko će taj pro­gram za­pra­vo ima­ti kon­tra­efekt i vi­še ra­di­ka­li­zi­ra­ti is­la­mis­te te ih po­tak­nu­ti na mrž­nju druš­tva. Upra­vo se to i do­go­di­lo. Svi is­la­mis­ti na­pus­ti­li su pro­gram tvr­de­ći ka­ko je taj pi­lot-pro­gram odvi­ka­va­nja od is­lam­skog ra­di­ka­liz­ma za­pra­vo an­ti­is­lam­ska in­dok­tri­na­ci­ja. – Umjes­to da smo kla­nja­li, mi smo pet­kom ci­je­li dan pje­va­li Mar­se­lje­zu – po­ža­lio se je­dan is­la­mis­ti. Ovak­vu vr­stu pi­lot-pro­gra­ma, ko­ji se sas­to­jao, me­đu os­ta­lim, od igra­nja no­go­me­ta, od­la­ska u te­re­ta­nu, a pos­li­je i upi­sa na sve­uči­li­šte, ima­la je i Dan­ska, ali on ta­ko­đer ni­je dao že­lje­ne re­zul­ta­te. S dru­ge stra­ne, Ni­zo­zem­ska i Bel­gi­ja po­du­ze­le su dras­tič­ni­je mje­re. Ni­zo­zem­ska je naj­ri­go­ro- zni­ja pa je za­bra­ni­la ne­kim dži­ha­dis­ti­ma po­vra­tak u zem­lju, a oni ko­ji su se vra­ti­li su­oči­li su se sa su­đe­njem i, po za­ko­nu, ako če­ka­ju pre­su­du na slo­bo­di ili su do­bi­li uvjet­ne kaz­ne ili su je od­s­lu­ži­li, mo­ra­ju no­si­ti po­seb­ne na­ruk­vi­ce pre­ko ko­jih ih po­li­ci­ja stal­no pra­ti. Bel­gi­ja, iz ko­je ima naj­vi­še dži­ha­dis­ta po sta­nov­ni­ku, ne sa­mo da su­di oni­ma ko­ji su se vra­ti­li s ra­ti­šta već i oni­ma ko­ji ni­su ni­ka­mo iš­li, ali su ohra­bri­va­li dru­ge da se idu bo­ri­ti. Slič­no je i u Nje­mač­koj.

Po­ten­ci­jal­ni sa­mo­ubo­ji­ce

U me­đu­vre­me­nu, In­ter­pol je obja­vio lis­tu sa 173 po­ten­ci­jal­na bom­ba­ša sa­mo­ubo­ji­ce pri­pad­ni­ka te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve. Me­đu nji­ma je i ve­lik broj dži­ha­dis­ta iz EU i ze­ma­lja Bal­ka­na. Je­dan od naj­o­pas­ni­jih te­ro­ris­ta

In­ter­pol je obja­vio tje­ra­li­ce za 173 dži­ha­dis­ta, od ko­jih je 17 iz BiH te je­dan iz C. Go­re

s po­pi­sa je i Ni­je­mac, 27-go­diš­nji Sa­mi J., ko­ji se pred­stav­lja kao Abu Assid al-Al­ma­ni. Na lis­ti oso­ba za ko­ji­ma je In­ter­pol ras­pi­sao tje­ra­li­ce zbog po­ve­za­nos­ti s is­la­mis­tič­kim te­ro­riz­mom je 17 dr­žav­lja­na BiH, me­đu ko­ji­ma Edvin Ba­bić zva­ni Osman iz Sa­ra­je­va, Ines Mi­džić iz Bi­ha­ća, Fi­kret Ha­džić, Ja­smin Ke­se­ro­vić zva­ni Ja­pa, Amir Se­li­mo­vić ro­dom iz se­la Svo­jat kod Ži­vi­ni­ca u BiH te dr­žav­lja­nin Sr­bi­je Go­ran Pav­lo­vić Ab­du­lah, rat­nog ime­na Ebu Ubej­de. Cr­no­gor­ska Agen­ci­ja za na­ci­onal­nu si­gur­nost (ANB) tvr­di ka­ko ras­po­la­že po­da­ci­ma o cr­no­gor­skim dr­žav­lja­ni­ma bli­skim ra­di­kal­nom is­la­mis­tič­kom po­kre­tu ko­ji se na­la­ze na In­ter­po­lo­voj tje­ra­li­ci. Me­đu dr­žav­lja­ni­ma Cr­ne Go­re o ko­ji­ma ANB ima po­dat­ke je ne­ko­li­ko stu­de­na­ta iz Ba­ra, Pla­va i Ul­ci­nja ko­je taj­na po­li­ci­ja dr­ži pod stro­gim nad­zo­rom.

U cen­tru su bi­li mla­di ra­di­kal­ni is­la­mis­ti sta­ri od 18 do 30 godina

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.