Is­tra­ži­telj Mu­el­ler biv­ši je di­rek­tor FBI-a

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ro­bert Mu­el­ler, sa­daš­nji po­seb­ni is­tra­ži­telj u slu­ča­ju ru­skog uple­ta­nja u ame­rič­ke iz­bo­re, ne­ka­daš­nji je di­rek­tor FBI-a, a na to je mjes­to bio ime­no­van 4. ruj­na 2001., sa­mo tje­dan da­na pri­je te­ro­ris­tič­kog na­pa­da za ko­je­ga su sru­še­ni bli­zan­ci Svjet­skog tr­go­vin­skog cen­tra u New Yor­ku. Pri­je to­ga Mu­el­ler je di­plo­mi­rao me­đu­na­rod­ne od­no­se na Sve­uči­li­štu u New Yor­ku i ob­na­šao je duž­nost po­moć­ni­ka mi­nis­tra prav­de u vri­je­me man­da­ta pred­sjed­ni­ka Ge­or­gea Bu­sha. Do­nald Trump vje­ro­jat­no ne­će mo­ći utje­ca­ti na Mu­el­le­ra, po­go­to­vo jer je ti­je­kom kon­fe­ren­ci­je u As­pe­nu pri­je ma­nje od tje­dan da­na ne­ka­daš­nji di­rek­tor CIA-e John Bren­nan po­zvao čla­no­ve kon­gre­sa da se us­pro­ti­ve ako Trump po­ku­ša uk­lo­ni­ti Mu­el­le­ra s duž­nos­ti ko­ju sa­da ob­na­ša. Ima­ju­ći na umu Bren­na­nov utje­caj, Kon­gres će to pos­lu­ša­ti.

DMITRIJ PESKOV: Pot­pu­no di­je­li­mo Trum­po­vo miš­lje­nje da su od­no­si Wa­shin­g­to­na i Ru­si­je na naj­ni­žoj ra­zi­ni do­sad i vr­lo opas­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.