“Ame­rič­ke sank­ci­je Ru­si­ji vi­še ne­go pro­ble­ma­tič­ne”

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

No­ve ame­rič­ke sank­ci­je pro­tiv Ru­si­je, ko­je je ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump odo­brio u sri­je­du, “vi­še su ne­go pro­ble­ma­tič­ne”, re­kao je ju­čer nje­mač­ki mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Sig­mar Ga­bri­el. ”Pri­jed­log za­ko­na jas­no po­ka­zu­je da sli­je­de eko­nom­ske in­te­re­se i mi mis­li­mo da to ni­je pri­hvat­lji­vo”, re­kao je. “Agre­siv­no kom­bi­ni­ra­nje vanj­sko­po­li­tič­kih pi­ta­nja s ame­rič­kim eko­nom­skim in­te­re­si­ma uz po­ru­ku: že­li­mo is­tje­ra­ti ru­ski plin s europ­skog tr­ži­šta ka­ko bi­smo on­dje mo­gli pro­da­va­ti ame­rič­ki ni­je ne­što što mi mo­že­mo pri­hva­ti­ti”, ka­zao je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.