Ka­os zbog štraj­ka osob­lja u zrač­noj lu­ci u Bar­ce­lo­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Štrajk osob­lja za­du­že­nog za si­gur­nost u zrač­noj lu­ci El Prat u Bar­ce­lo­ni iz­a­zvao je ju­čer zas­toj, a ne do­đe li do spo­ra­zu­ma iz­me­đu rad­ni­ka i upra­ve tvrt­ke Eu­len, za de­set da­na će us­li­je­di­ti štrajk na neo­dre­đe­no, što će iz­a­zva­ti ka­os u sr­cu se­zo­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.