Da­ta­cro­ssu pri­ho­di ras­li 18%, uje­sen kre­ću inves­ti­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ta­nja Ivan­čić

Po­dat­kov­ni cen­tar u Jas­tre­bar­skom u pr­vom po­lu­go­di­štu ove go­di­ne nas­ta­vio je rast Tvrt­ka Da­ta­cross la­ni je os­tva­ri­la 18-pos­tot­ni po­rast pri­ho­da. Ta­ko- đer, pr­vo po­lu­go­di­šte ove go­di­ne po­ve­ća­li su pri­ho­de za do­dat­nih 12 pos­to u od­no­su na is­to raz­dob­lje 2016. Oče­ku­ju da će do kra­ja go­di­ne rast iz­no­si­ti vi­še od 25 pos­to, sto­ji u pri­op­će­nju Da­ta­cro­ssa. Ve­ći­na kli­je­na­ta Da­ta­cro­ssa su ve­li­ki i sred­nji ko­ris­ni­ci po­put IT i te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skih tvrt­ki, tvrt­ki iz fi­nan­cij­ske in­dus­tri­je te dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je, no us­lu­ge sve vi­še pru­ža­ju i ma­lim ko­ris­ni­ci­ma. Zbog po­ve­ća­ne po­traž­nje za us­lu­ga­ma po­hra­ne po­da­ta­ka u Da­ta­cro­ssu, uje­sen, pla­ni­ra­ju inves­ti­ra­ti u po­ve­ća­nje ka­pa­ci­te­ta po­dat­kov­nog cen­tra u Jas­tre­bar­skom, sto­ji u pri­op­će­nju. – Za­do­volj­ni smo kon­ti­nu­ira­nim ras­tom tvrt­ke, a po­se­bi­ce što, u to ime i za­poš­lja­va­mo sve vi­še mla­dih struč­nja­ka – izja­vio je Kre­šo Tro­ha, pred­sjed­nik upra­ve po­dat­kov­nog cen­tra Da­ta­cross.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.