Pris­to­jan čo­vjek Pe­ro Kvr­gić ni­je že­lio ima­ti do­di­ra s po­li­ti­kom

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Mi­lan Jaj­či­no­vić

Da ni­je bi­lo ve­li­ke vru­ći­ne zbog ko­je se mo­ra­lo odus­ta­ti od Stil­skih vjež­bi na Ljet­nim no­ći­ma Te­atra Exit, naj­du­go­vječ­ni­ja hr­vat­ska pred­sta­va sa­mo bi još jed­nom po­t­vr­di­la svo­je mjes­to u Gu­in­ne­sso­voj knji­zi re­kor­da. Stil­ske vjež­be pra­vi su bi­ser hr­vat­ske kul­tu­re, a nji­hov glav­ni ak­ter Pe­ro Kvr­gić već je de­set­lje­ći­ma ujed­no i mo­ral­na ver­ti­ka­la hr­vat­sko­ga glu­mi­šta. Ot­ka­ko ju je po­koj­ni To­mis­lav Ra­dić, još 1968. pos­ta­vio u Te­atru &TD, ta pred­sta­va tra­je sve do na­ših da­na. Da u njoj ni­je bi­lo ne­što ta­ko go­to­vo epo­hal­no, ni ta pred­sta­va ne bi još uvi­jek tra­ja­la. U njoj su ‘68. igra­li Pe­ro Kvr­gić i Mia Ore­mo­vić, da bi 1970. go­di­ne Le­la Mar­ge­tić za­mi­je­ni­la Mi­ju Ore­mo­vić. Za­to su Stil­ske vjež­be i do­bi­le mjes­to u Gu­in­ne­sso­voj knji­zi re­kor­da, kao naj­du­go­vječ­ni­ja pred­sta­va s is­tom glu­mač­kom pos­ta­vom. Da ni­su ni­šta dru­go uči­ni­li, To­mis­lav Ra­dić, Pe­ro Kvr­gić i Le­la Mar­ge­tić već bi i ti­me za­vri­je­di­li umjet­nič­ku be­s­mrt­nost, kao i ta­da avan­gard­ni i kul­t­ni Te­atar &TD. No ka­ko kod nas ne­ma pra­vih kri­te­ri­ja i ka­ko br­zo za­bo­rav­lja­mo ne­či­je zas­lu­ge, ta­ko su i Stil­ske vjež­be go­di­na­ma bi­le ne­do­volj­no is­ti­ca­ne kao vr­hu­nac na­še­ga ka­za­li­šta, od­nos­no na­ci­onal­ne kul­tu­re. Du­go­vječ­nost Stil­skih vjež­bi tre­ba za­hva­li­ti ne sa­mo kva­li­te­ti te pred­sta­ve ne­go i upor­nos­ti Pe­re Kvr­gi­ća. On je ri­jet­ka ži­vot­na ko­rje­ni­ka. Pe­ro Kvr­gić je svo­ju ži­la­vost po­t­vr­dio svo­jom umjet­nič­kom vri­jed­noš­ću. Zbog to­ga je i pos­tao ži­vom le­gen­dom. Nje­go­ve Stil­ske vjež­be ni­ka­da ni­su pod­le­gle bi­lo kak­vim pri­tis­ci­ma po­li­tič­kih i kul­tur­nih ko­me­sa­ra. Mo­žda je i to raz­lo­gom du­go­vječ­nos­ti Stil­skih vjež­bi. Pe­ro Kvr­gić za­is­ta je iz­u­zet­na oso­ba. O to­me svje­do­či i či­nje­ni­ca da ni­ka­da ni­je imao pro­ble­ma sa svo­jim na­ci­onal­nim iden­ti­te­tom. To je jed­na od bit­nih raz­li­ka iz­me­đu nje­ga i ne­kih nje­go­vih ko­le­ga, oso­bi­to iz­me­đu nje­ga i glu­mač­ke ve­de­te Ra­de Šer­be­dži­je. Pe­ro Kvr­gić je pra­vi gra­đa­nin Hr­vat­ske. On ni­ka­da ni­je po­ka­zi­vao na­mje­ru da bu­de i tzv. ju­gos­la­ven­ski glu­mac. Bio je odu­vi­jek pra­vi umjet­nik. Uz to je bio i pris­to­jan čo­vjek ko­ji ni­je že­lio ima­ti bi­lo kak­vog do­di­ra s po­li­ti­kom. Po to­me mo­že bi­ti uzor mno­gim svo­jim ko­le­ga­ma, oso­bi­to mla­đi­ma ko­ji mis­le da je­di­no svo­jom buč­noš­ću mo­gu pos­ta­ti i ve­li­ki glum­ci. Pe­ro Kvr­gić spa­da u sam vrh hr­vat­sko­ga glu­mi­šta. Ne­ma sum­nje da će jed­no­ga da­na i on sje­di­ti na sa­mom hr­vat­sko­me umjet­nič­kom Olim­pu na ko­jem već odav­no je­su Bran­ko Ga­vel­la, Kos­ta Spa­ić, Bo­ris Dvor­nik, Kr­sto Pa­pić, Ma­ri­ja Cr­no­bo­ri, Mi­ljen­ko Smo­je, Mia Ore­mo­vić i Ivo Bre­šan. Do ta­da će­mo uži­va­ti u Stil­skim vjež­ba­ma i umjet­nič­koj i ljud­skoj ve­li­či­ni Pe­re Kvr­gi­ća.

Pra­vi gra­đa­nin Hr­vat­ske Kvr­gić ni­ka­da ni­je imao pro­ble­ma sa svo­jim na­ci­onal­nim iden­ti­te­tom kao ne­ki nje­go­vi ko­le­ge

Le­la Mar­gi­tić i Pe­ro Kvr­gić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.