Iz Klo­vi­će­vih dvo­ra u Do­nji Bel­ve­de­re u Beč pu­tu­ju dje­la Me­š­tro­vi­ća, Bu­kov­ca, Kriz­ma­na...

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - De­nis Derk de­nis.derk@ve­cer­nji.net

Iz­lož­ba u Be­ču dio je me­đu­dr­žav­ne su­rad­nje Hr­vat­ske i Aus­tri­je u 2017. go­di­ni kul­tu­re

Ve­li­ka iz­lož­ba “Iza­zov mo­der­ne: Zagreb - Beč oko 1900.”, ko­ja je ovog pro­lje­ća na­pu­ni­la Klo­vi­će­ve dvo­re, u lis­to­pa­du se se­li u Beč. Ta­ko će u Do­njem Bel­ve­de­reu od 20. lis­to­pa­da ove pa sve do 4. ve­lja­če slje­de­će go­di­ne broj­ni tu­ris­ti, ali i beč­ki lju­bi­te­lji li­kov­nos­ti u dvor­cu Eu­ge­na Sa­voj­skog mo­ći vi­dje­ti je­dins­tven iz­bor dje­la za­gre­bač­kih i beč­kih pro­ta­go­nis­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.