Ci­je­li opus Sr­đa­na Vuk­če­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - De­nis Derk de­nis.derk@ve­cer­nji.net ZAGREB

Sr­đan Vuk­če­vić ro­đen je u Pod­go­ri­ci 1959. go­di­ne, di­plo­mi­rao je sli­kar­stvo u Be­ogra­du, a ži­vi i ra­di u Pa­ri­zu i Her­ceg No­vom Umjet­nič­ka ga­le­ri­ja Du­brov­nik ovo je lje­to iz­nim­no ak­tiv­na. Osim što se u nje­nim iz­nim­nim pros­to­ri­ma pri­pre­ma pre­mi­je­ra Kr­le­ži­nih “Gos­po­de Glem­ba­je­vih”, naj­av­lje­na za ne­dje­lju, u če­t­vr­tak je otvo­re­na iz­lož­ba cr­no­gor­skog umjet­ni­ka s pa­ri­škom adre­som Sr­đa­na Vuk­če­vi­ća na­zva­na “Ve­li­ka pla­ža”. Pri­je Vuk­če­vi­ća, Umjet­nič­ka ga­le­ri­ja Du­brov­nik ugos­ti­la je ve­li­ku iz­lož­bu hr­vat­skog sli­ka­ra Lju­be Ivan­či­ća “Po­hva­la sli­kar­stvu”, či­ji je autor Zvon­ko Ma­ko­vić, a ko­ja je or­ga­ni­zi­ra­na u su­rad­nji s Glip­to­te­kom Hr­vat­ske aka­de­mi­je zna­nos­ti i umjet­nos­ti.

Ra­fi­ni­ra­nost i auten­tič­nost

Kus­tos iz­lož­be Sr­đa­na Vuk­če­vi­ća i rav­na­telj Umjet­nič­ke ga­le­ri­je Ma­rin Iva­no­vić u ka­ta­lo­gu iz­lož­be na­gla­sio je da “ima­gi­na­rij Sr­đa­na Vuk­če­vi­ća obi­lje­ža­va bu­ja­nje te­ma i mo­ti­va uz do­s­ljed­nost ra­zvi­je­nom sti­lu či­ji su po­ma­ci ti­je­kom po­s­ljed­njih tri­de­se­tak godina ra­fi­ni­ra­ni i auten­tič­ni. Ri­ječ je po­naj­pri­je o fi­gu­ra­tiv­nim mo­ti­vi­ma – por­tre­ti­ma po­vi­jes­nih lič­nos­ti, ko­ket­nim da­ma­ma i pre­oz­bilj­nim mu­škar­ci­ma, va­za­ma s cvi­je­ćem, an­đe­li­ma i put­ti­ma, ša­li­ca­ma, čaj­ni­ci­ma, bo­ca­ma za par­fe­me i ku­ti­ji­ca­ma, sve u ro­ko­ko i em­pi­re slo­gu, ko­ša­ra­ma za vo­će, pos­lu­žav­ni­ci­ma, na­ki­tu i vrp­ca­ma, še­ši­ri­ma, sun­co­bra­ni­ma i ha­lji­na­ma fin de siè­clea, ku­pa­ćim kos­ti­mi­ma, sto­li­ca­ma od pru­ća i ten­da­ma za pla­žu u sti­lu 1920-ih godina, psi­ma, mač­ka­ma i pti­ca­ma, ma­rot­ti­ma i igrač­ka­ma, sto­li­ći­ma, sto­li­ca­ma i po­či­valj­ka­ma, ma­ska­ma i dru­gim neo­bič­nim pred­me­ti­ma”, pi­še Iva­no­vić u ka­ta­lo­gu iz­lož­be ko­ja je po svom op­se­gu i sve­obu­hvat­nos­ti Vuk­če­vi­će­va re­tros­pek­ti­va. Pu­bli­ka mo­že vi­dje­ti umjet­nič­ka dje­la nas­ta­la u ras­po­nu od osam­de­se­tih godina proš­log sto­lje­ća, pa do re­cent­nih dje­la iz 2017. go­di­ne. Sr­đan Vuk­če­vić imao je vi­še od pe­de­se­tak sa­mos­tal­nih iz­lož­bi, i to u Fran­cu­skoj, Ni­zo­zem­skoj, Cr­noj Go­ri, Sr­bi­ji... i iz­la­gao na vi­še od 150 skup­nih iz­lož­bi.

Kro­no­lo­ški niz od 30 godina

“Pro­ma­tra­mo li sli­ke, skul­p­tu­re i dru­ge objek­te Sr­đa­na Vuk­če­vi­ća u kro­no­lo­škom ni­zu po­s­ljed­njih tri­de­se­tak godina, za­mi­je­tit će­mo vr­lo sup­til­ne pro­mje­ne u stil­skom ra­zvo­ju, od­nos­no iz­ne­na­dit će nas zre­li i de­fi­ni­ra­ni duk­tus ko­ji je po­sje­do­vao već na sa­mo­me po­čet­ku. U po­je­di­nim umjet­nič­kim opu­si­ma ni­je ri­jet­kost na­ići na sko­ko­vi­te pro­mje­ne iz jed­ne li­kov­ne po­eti­ke u dru­gu. Pri­mje­ri­ce, Oton Gli­ha je sko­ro dva­de­set godina sli­kao por­tre­te i mr­tve pri­ro­de pri­je ne­go je „ot­krio“mo­tiv pej­za­ža iz ko­je­ga su evo­lu­ira­le nje­go­ve poz­na­te gro­ma­če, a Fer­di­nand Kul­mer i Ivo Ka­li­na su, na­kon iz­lož­be No­vo ame­rič­ko sli­kar­stvo ko­ja je gos­to­va­la u Eu­ro­pi, 1960. go­di­ne usvo­ji­li ges­tu­al­nu ap­s­trak­ci­ju ko­ja ni­je ima­la ni­kak­vo upo­ri­šte u nji­ho­vu do­ta­daš­njem ra­du”, is­ti­če Ma­rin Iva­no­vić u ka­ta­lo­gu te za­klju­ču­je da je Vuk­če­vi­ćev rad ži­vi or­ga­ni­zam ko­ji pul­si­ra, ko­ji ima i svoj ske­let i svo­ju krv, i svo­ju ko­žu i svo­je že­lje”.

Iz­lož­bu cr­no­gor­skog umjet­ni­ka s pa­ri­škom adre­som otvo­rio je Ma­to Fran­ko­vić

Na otvo­re­nju uz umjet­ni­ka Bio je i no­vi du­bro­vač­ki gra­do­na­čel­nik Ma­to Fran­ko­vić, ko­ji je i otvo­rio re­tros­pek­tiv­nu iz­lož­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.