I na­kon 55 godina Ma­rilyn Mon­roe u cen­tru paž­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Proš­lo je 55 godina od smr­ti glu­mi­ce Ma­rilyn Mon­roe. Da­na 5. ko­lo­vo­za 1962. u nje­zi­nu do­mu u Ka­li­for­ni­ji, u do­bi od 36 godina, glu­mi­ca je pro­na­đe­na mr­tva, a kao služ­be­ni uz­rok smr­ti na­vo­di se sa­mo­uboj­stvo, od­nos­no pre­do­zi­ra­nje. Ipak, te­ori­je za­vje­re o nje­zi­noj smr­ti s go­di­na­ma su se raz­buk­ta­va­le. Brač­ni par Fran­ces­co Ma­ri i Eli­sa­bet­ta Ber­tol, poz­na­ti is­tra­ži­va­či ne­ri­je­še­nih mis­te­ri­ja, sta­li su na kraj tvrd­nja­ma da je Ma­rilyn po­či­ni­la sa­mo­uboj­stvo. Pro­uča­va­ju­ći na­la­ze i po­s­mrt­ne do­ku­men­te, na­iš­li su na pre­vi­še ne­lo­gič­nos­ti i o to­me su od­lu­či­li na­pi­sa­ti knji­gu. “Gdje je ča­ša iz ko­je je pi­la vo­du uz na­vod­nih 47 ta­ble­ta ko­je je pro­gu­ta­la?”, “Zašto mr­tvo­zor­nik ni­je pro­na­šao ni­kak­ve tra­go­ve i os­tat­ke tih ta­ble­ta u nje­zi­nu že­lu­cu na ob­duk­ci­ji”, dva su naj­za­nim­lji­vi­ja pi­ta­nja. Iz­ra­zi­to je po­pu­lar­na te­ori­ja da je Ma­rilyn Mon­roe ubi­la taj­na služ­ba za­to što je bi­la lju­bav­ni­ca Joh­na F. Ken­nedyja i nje­go­va bra­ta Ro­ber­ta. Pos­to­je i oni ko­ji tvr­de da su Ma­rilyn ubi­la bra­ća Ken­nedy osob­no za­to što je pri­je­ti­la da će ot­kri­ti pr­lja­ve sek­su­al­ne taj­ne, i nji­ho­ve, ali i dru­gih po­li­ti­ča­ra s ko­ji­ma je• spa­va­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.