VJEŽBANJE IM JE NOĆNA MO­RA

MONICA BELLUCCI, SOFIA VERGARA, LADY GAGA - IZGLEDAJU KAO MI­LI­JUN DO­LA­RA, ALI VJEŽBAJU MI­NI­MAL­NO, RADIJE PAZE NA PREHRANU

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Iva Sti­li­no­vić Gra­ho­vac Sce­na@ve­cer­nji.net ZAGREB

So­fi­ja Vergara otvo­re­no je pro­go­vri­la o pro­ble­mi­ma ko­je joj pri vjež­ba­nju stva­ra­ju (pre)ve­li­ke gru­di te ka­ko vjež­ba sa­mo da bi mo­gla jes­ti

Prem­da izgledaju kao da dnev­no po­sve­ću­ju sa­te i sa­te vjež­ba­nju, ne­ke slav­ne da­me u ši­ro­kom kru­gu za­obi­la­ze te­re­ta­ne i os­ta­le vjež­ba­oni­ce, a ne­ke, iako vjež­ba­ti ne vo­le, ipak tre­ni­ra­ju ba­rem 25 mi­nu­ta ka­ko bi za­dr­ža­le sjaj­nu li­ni­ju i uži­va­le u omi­lje­nim de­li­ci­ja­ma.

Gru­di kao glav­ni kri­vac

Me­đu nji­ma je i Monica Bellucci (52), za mno­ge jed­na od naj­ljep­ših že­na na svi­je­tu. Glu­mi­ca sma­tra da mr­ša­vost ni­je li­je­pa te da je sek­si ona že­na ko­ja ima obli­ne i po­no­si se nji­ma. Ta­ko­đer, priz­na­je da je ve­li­ka gur­ma­ni­ca. – Uži­vam u ve­li­kim ko­li­či­na­ma tjes­te­ni­ne i čo­ko­la­de, a omi­lje­no mi je s pri­ja­te­lji­ma iz­la­zi­ti na kas­ne ve­če­re – ka­že Monica. I seks-bom­ba da­naš­nji­ce Sofía Vergara (45), ko­ja pot­pu­no go­la kra­si no­vu nas­lov­ni­cu Wo­men’s He­al­t­ha, ta­ko­đer ni­je ve­li­ka za­ljub­lje­ni­ca u fi­zič­ke ak­tiv­nos­ti. – Od tri­na­es­te go­di­ne ži­vim s ve­li­kim de­kol­te­om, a na­kon trud­no­će gru­di su mi se još vi­še po­ve­ća­le. Sto­ga mi je sva­ki oblik tre­nin­ga pos­tao na­po­ran i po­če­la sam mr­zi­ti ići u te­re­ta­nu – po­ža­li­la se Vergara, ali i na­do­da­la da, iako to ne vo­li, re­do­vi­to vjež­ba ka­ko bi mo­gla uži­va­ti u omi­lje­nom sla­do­le­du bez griž­nje sa­vjes­ti. So­fi­ja vjež­ba s osob­nim tre­ne­rom, a po­se­ban na­gla­sak stav­lja na vjež­be za straž­nji­cu. I na­ša vo­di­te­lji­ca Ko­ra­na Gvoz­dić uoči lje­ta ot­kri­la je ka­ko joj vježbanje ne do­no­si naj­ve­će za­do­volj­stvo na svi­je­tu. – Pri­pre­me za lje­to mo­ra­ju po­če­ti sad ili ni­kad. Iako, to bih ja­ko htje­la, od­nos­no moj mo­zak to ja­ko že­li, ali ti­je­lo baš i ne. Sva­ke go­di­ne ka­žem da ću po­če­ti na vri­je­me, ali kao da sam ci­jep­lje­na pro­tiv vjež­ba­nja. Us­pi­je mi tek pri­je lje­ta na­tje­ra­ti se na boks jer u nje­mu pro­na­la­zim sa­ti­sfak­ci­ju. Od­go­va­ra i mom ka­rak­te­ru, a od­li­čan je za iz­ba­ci­va­nje ne­ga­tiv­ne ener­gi­je – objas­ni­la je Ko­ra­na ko­ja tre­nu­tač­no uži­va u ljet­nom od­mo­ru sa svo­jim deč­kom, ko­mi­ča­rom Iva­nom Ša­ri­ćem.

Tre­ning u sa­mo 25 mi­nu­ta

Ni Lady Gaga ni­je lju­bi­te­lji­ca zno­je­nja u te­re­ta­ni pa se tru­di vjež­ba­ti kod ku­će. Dr­ži se pro­gra­ma “pet pu­ta pet” ko­ji po­dra­zu­mi­je­va pet tre­nin­ga tjed­no i pet obro­ka dnev­no. Ot­kad je na tak­vom re­ži­mu pje­va­či­ca se, ka­že, osje­ća sjaj­no, a naj­vi­še je ve­se­li što sve vjež­be mo­že odra­di­ti sa­ma, unu­tar svo­ja če­ti­ri zi­da i što joj ni je­dan tre­ning ne tra­je du­lje od 25 mi­nu­ta. Svo­je tre­nin­ge iz kuć­ne ra­di­nos­ti pje­va­či­ca čes­to dijeli na druš­tve­nim mre­ža­ma iz­a­zi­va­ju­ći dvo­ja­ke re­ak­ci­je me­đu fa­no­vi­ma – jed­ni je hva­le, a dru­gi joj za­mje­ra­ju što ne že­li vjež­ba­ti vi­še i ja­če.

Vo­lim tjes­te­ni­nu i čo­ko­la­du, a mr­ša­vost mi ni­je priv­lač­na, rek­la je Monica Bel­lu­ci i iz­a­zva­la broj­ne sim­pa­ti­je “obič­nih” že­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.