I 20 godina na­kon smr­ti par­fe­mi, tor­be i ci­pe­le ko­je je vo­lje­la Lady Di pra­vi su bes­t­se­le­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Po­koj­na prin­ce­za uvi­jek je no­si­la is­ti par­fem, onaj mod­ne ku­će Her­mès. Taj je po­da­tak ot­kri­ven tek ne­dav­no Jed­na od naj­ve­ćih mod­nih i be­auty iko­na 20. sto­lje­ća Lady Di čak i go­di­na­ma na­kon smr­ti in­s­pi­ri­ra ele­gant­nim sti­lom. Mno­ge že­ne i danas za­ni­ma što je sve vo­lje­la i ko­je su sve taj­ne nje­zi­na nje­go­va­na iz­gle­da. Ta­ko je ne­dav­no ot­kri­ve­no da je Lady Di obo­ža­va­la par­fe­me i da je vo­lje­la uvi­jek li­je­po mi­ri­sa­ti. A mi­ris bez ko­jeg ni­je iz­la­zi­la iz ku­će pred­stav­nik je poz­na­te fran­cu­ske ku­će Her­mès – 24 Fa­ubo­urg! Par­fem na­zvan po uli­ci u ko­joj se na­la­zi glav­na tr­go­vi­na ove mod­ne ku­će (24 Fa­ubo­urg) pra­vo je oli­če­nje luk­su­za i ele­gan­ci­je. Nje­go­va se kom­po­zi­ci­ja te­me­lji na bo­gat­stvu cvi­je­ća i sen­zu­al­nog pa­ču­li­ja. Taj je par­fem prin­ce­za Di­ana ko­ris­ti­la go­di­na­ma, i to sva­ki dan. Je­di­nu iz­nim­ku na­pra­vi­la je na dan svog vjen­ča­nja – ta­da je mi­ri­sa­la po par­fe­mu bren­da Ho­ubi­gant – Qu­elqu­es Fle­urs u ko­jem prev­la­da­va­ju aro­me ja­smi­na, ru­že, tu­be­ro­ze, jor­go­va­na i cvi­je­ta na­ran­če. Na­rav­no, osim to­ga Di­ana je ja­ko vo­lje­la i Di­oro­vu tor­bu ko­ja danas po njoj no­si ime, kao i ne­ke od Tod’so­vih naj­ve­ćih us­pješ­ni­ca. Sto­ga je Di­ana i 20 godina na­kon smr­ti mod­na i be­auty iko­na či­je se smjer­ni­ce i da­lje vjer­no sli­je­de.

Di­ana je ima­la spe­ci­fi­čan mod­ni stil ko­ji mno­ge že­ne i danas nje­gu­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.