Pla­vi u zo­olo­škom vr­tu po­zi­va­ju na der­bi s Haj­du­kom

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Dio no­go­me­ta­ša Di­na­ma danas će od 11 sa­ti po­sje­ti­ti za­gre­bač­ki zo­olo­ški vrt i ta­mo naj­a­vi­ti ne­djelj­ni der­bi pro­tiv Haj­du­ka (Mak­si­mir, 19 sa­ti). Pla­vi će bi­ti pod­no lav­lje sti­je­ne Ki­de­po, a oče­ku­je se do­la­zak tre­ne­ra Ma­ri­ja Cvi­ta­no­vi­ća te igra­ča Mo­re, Ben­ko­vi­ća, Ćo­ri­ća, Go­ja­ka, Ho­dži­ća i Li­va­ko­vi­ća. Ovaj je do­ga­đaj sa­mo uvod u du­go­roč­nu su­rad­nju Di­na­ma i Zo­olo­škog vr­ta. Dje­ci ko­ja danas do­đu u ZOO s na­vi­jač­kim obi­ljež­ji­ma Di­na­ma omo­gu­ćen je slo­bo­dan ulaz. Ni Di­na­mu ni Haj­du­ku taj der­bi ne do­la­zi baš u ide­al­no vri­je­me, tri da­na na­kon što su odi­gra­li svo­je utak­mi­ce u tre­ćem pret­ko­lu Europ­ske li­ge. Haj­duk za­ci­je­lo do­la­zi u ve­dri­jem ras­po­lo­že­nju zbog po­bje­de, a pla­vi će mo­ra­ti bi­ti znat­no bo­lji ne­go pro­tiv nor­ve­škog Od­da že­le li do­ći do po­bje­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.