Pr­vi put na ve­li­kom na­tje­ca­nju ima­mo i fi­zi­ote­ra­pe­uta

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net

Pr­vi će na bo­ri­li­šta Sti­pe Žu­nić i Fi­lip Mi­ha­lje­vić u ba­ca­nju ku­gle. Ra­no­ju­tar­nje na­tje­ca­nje zna bi­ti ite­ka­ko stres­no za na­tje­ca­te­lje

U jed­nom od če­ti­ri služ­be­na ho­te­la u ko­ji­ma su smje­šte­ne re­pre­zen­ta­ci­je na Svjet­skom atlet­skom pr­vens­tvu u Lon­do­nu pr­vo sam na­le­tio na Sti­pu Žu­ni­ća. Igrom slu­ča­ja on će bi­ti pr­vi hr­vat­ski atle­ti­čar ko­ji će nas­tu­pi­ti u Lon­do­nu, danas u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma ba­ca­nja ku­gle. – Spre­man sam, ne­go što – do­ba­cio je u pro­la­zu. Vi­še o kva­li­fi­ka­ci­ja­ma re­kao mi je Mar­tin Ma­rić, tre­ner dru­gog na­šeg ku­gla­ča, Fi­li­pa Mi­ha­lje­vi­ća. – Pri­jav­lje­na su 33 ku­gla­ča. Nor­ma za fi­na­le je 20,75 me­ta­ra. Sti­pe bi mo­rao pre­ko te nor­me, Fi­lip mo­žda, vi­djet će­mo. Iz svog is­kus­tva znam da su ju­tar­nje kva­li­fi­ka­ci­je ja­ko stres­ne. Po ne­kim mo­jim pre­dvi­đa­nji­ma nor­mu će ba­ci­ti naj­vi­še osam atle­ti­ča­ra – is­tak­nuo je Ma­rić. Ivan Ve­štić i Mla­den Ka­ta­li­nić, pred­sjed­nik i iz­bor­nik HAS-a, na po­s­ljed­nja su dva ve­li­ka na­tje­ca­nja osvo­ji­li pet me­da­lja, po če­mu su naj­us­pješ­ni­ji čel­ni­ci u ovom spor­tu. – A ima­mo sa­da i ča­rob­nja­ka – ka­že Ka­ta­li­nić. Ka­kav sad ča­rob­njak? – Ri­ječ je o De­anu Mis­tu­ri, fi­zi­ote­ra­pe­utu. Ima ča­rob­ne ru­ke. Pr­vi je put s na­ma atle­ti­ča­ri­ma na jed­nom ve­li­kom na­tje­ca­nju – is­tak­nuo je Ka­ta­li­nić.

Sti­pe Žu­nić, ba­cač ku­gle ko­ji se na­da fi­na­lu na SP-u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.