Tur­ci bez Ilya­so­ve, Sr­bi­ma oz­li­je­đen Ne­do­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

Ne­ma ovo­ljet­nog tjed­na a da se ne ogla­si ne­ki vr­hun­ski eu­rop­ski ko­šar­kaš i obja­vi da ne­će ili ne mo­že igra­ti na pred­sto­je­ćem Eu­ro­ba­ske­tu. Ju­čer je to uči­nio proš­lo­se­zon­ski su­igrač Da­ri­ja Ša­ri­ća Er­san Ilya­so­va pa će tur­ska re­pre­zen­ta­ci­ja bi­ti os­lab­lje­na za ne­igra­nje svog naj­bo­ljeg igra­ča. A Tur­ska je naš po­ten­ci­jal­ni su­par­nik u osmi­ni fi­na­la, baš kao i Sr­bi­ja či­ji se iz­bor­nik Sa­ša Đor­đe­vić bo­ji da bi zbog oz­lje­da mo­gao os­ta­ti bez us­lu­ga kri­la Mar­ka Si­mo­no­vi­ća i bra­ni­ča Ne­ma­nje Ne­do­vi­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.