170

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

ti­su­ća voj­ni­ka ukup­no je bi­lo an­ga­ži­ra­no na bo­ji­šti­ma u vri­je­me ope­ra­ci­je Olu­ja. U sas­ta­vu hr­vat­skih sna­ga bi­lo je 127 ti­su­ća, a na sr­p­skoj stra­ni 43 ti­su­će voj­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.