Da ni­je auto­pla­gi­ja­tor, pr­vo­me ja­vio pre­mi­je­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - (La­na Ko­va­če­vić)

Na­kon pro­ve­de­ne is­tra­ge in­ter­ne is­tra­ži­vač­ke ko­mi­si­je Sve­uči­li­šta Aug­sburg i nji­ho­va za­ključ­ka da mu dok­tor­ski rad ni­je auto­pla­gi­jat, sret­nu vi­jest biv­ši mi­nis­tar obra­zo­va­nja Pa­vo Ba­ri­šić pr­vo­me je ja­vio pre­mi­je­ru Plen­ko­vi­ću. Pre­mi­jer je bio taj ko­ji je bra­nio nje­gov znans­tve­ni dig­ni­tet i za­to zas­lu­žu­je pr­vi zna­ti ras­plet do­ga­đa­ja, objas­nio je smi­je­nje­ni mi­nis­tar. Is­ti­ni za vo­lju, služ­be­nog ras­ple­ta još ne­ma, ko­li­ko god se biv­ši mi­nis­tar po­žu­rio po­hva­li­ti. Na­ime, to o če­mu je Ba­ri­šić po­hi­tao oba­vi­jes­ti­ti Plen­ko­vi­ća ni­je obve­zu­ju­će i za upra­vu Sve­uči­li­šta Aug­sburg ko­ja tek mo­ra do­ni­je­ti ko­nač­nu od­lu­ku. A na ras­po­la­ga­nju im je ne­ko­li­ko op­ci­ja ko­je će raz­ma­tra­ti na je­sen. Pr­va je priz­na­ti od­lu­ku ko­mi­si­je, dru­ga mo­gu­će po­kre­ta­nje no­vog pos­tup­ka i tre­ća – da Ba­ri­ši­ćev dok­to­rat una­toč ko­mi­si­ji pro­gla­se pla­gi­ja­tom. Us­pr­kos to­me, Ba­ri­šić od­luč­no tvr­di da je od­lu­ka ko­mi­si­je ne­dvoj­be­na. Raz­mis­lit će, ka­že, i ho­će li tu­ži­ti Đi­ki­ća za­to što ga je pri­ja­vio za pla­gi­jat.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.