Gu­žva na in­ter­ne­tu zbog adre­sa za web-stra­ni­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Sta­bil­nost svjet­ske ra­ču­nal­ske mre­že in­ter­ne­ta mo­gla bi, pre­ma ne­kim miš­lje­nji­ma, bi­ti do­ve­de­na u pi­ta­nje jer je sve te­že pro­na­ći no­va ime­na i adre­se za ti­su­će stra­ni­ca ko­je se sva­kod­nev­no stva­ra­ju. Sa­mo na ame­rič­kom kon­ti­nen­tu broj web-si­te­ova u ožuj­ku ove go­di­ne pre­ma­šio je mi­li­jun, a sa­mo pri­je go­di­nu i pol ni­je ih bi­lo vi­še od 120 ti­su­ća. Zbog sve­ga to­ga raz­miš­lja se o stva­ra­nju de­cen­tra­li­zi­ra­nog nad­zo­ra, re­če­no je na Me­đu­na­rod­nom fo­ru­mu u Wa­shin­g­to­nu. Network So­lu­ti­ons Inc. (NSI), tvrt­ka ko­ja ima mo­no­pol nad do­dje­lom no­vih adre­sa, bi­lje­ži 95.000 no­vih stra­ni­ca na mje­sec. Raz­miš­lja se i o odu­zi­ma­nju mo­no­po­la NSI-ju. (bo) Ar­hi­va Ve­čer­njeg lis­ta

Dru­gi man­dat pr­vog hr­vat­skog pred­sjed­ni­ka – dr. Fra­njo Tuđ­man po­la­že sve­ča­nu pri­se­gu pred­sjed­ni­ka RH danas u 10 sa­ti na Mar­ko­vu tr­gu u Za­gre­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.