OLIVER FRLJIĆ Umjet­nik po­nov­no pos­ta­je umjet­nik kad se os­ta­vi po­li­ti­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - Pi­še Zo­ran Vi­tas

Iako ima i ovak­vih i onak­vih miš­lje­nja o to­me je li Frljić po­tre­ban ili ga tre­ba za­bra­nji­va­ti, ovaj put ide mu plus. Jer, nje­go­va adap­ta­ci­ja Ha­mle­ta u Gdanj­sku iz­u­zet­no je us­pje­la pa je do­ka­zao da ni­je sa­mo pro­vo­ka­tor ne­go da mo­že bi­ti i iz­u­ze­tan re­da­telj ka­da se od­mak­ne od po­li­ti­ke. Do­bro bi bi­lo vi­dje­ti is­to i u Hr­vat­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.