Bla­go­va­oni­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Li­je­po ne mo­ra nuž­no bi­ti i sku­po. Bit­no da je efek­t­no i druk­či­je, paž­nju obra­ti­te na lus­ter i ta­pe­te Pa­met­no oda­bra­nim vi­se­ćim lus­te­ri­ma mo­že­te pos­ti­ći ne­vje­ro­jat­no gla­mu­ro­zan i ra­sko­šan do­jam bla­go­va­oni­ce, a ne mo­ra­te ulo­ži­ti br­do no­va­ca. U tren­du su oni me­tal­ni ili pak ne­ko­li­ko vi­si­li­ca raz­li­či­tih ve­li­či­na. Dru­ga op­ci­ja su ta­pe­te ko­je su već ne­ko vri­je­me hit u in­te­ri­je­ri­ma, ci­je­na se kre­će ovis­no o bren­du i kva­li­te­ti. Ka­da je ri­ječ o do­da­noj vri­jed­nos­ti do­ma, do­bro je ima­ti i tzv. open­s­pa­ce pros­tor, jer po­želj­no je što ma­nje zi­do­va za što vi­še svje­tla i funk­ci­onal­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.