Spa­va­ća so­ba

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Što či­ni ra­skoš­nu spa­va­ću so­bu? To ni­ka­ko ni­je sku­po­cjen kre­vet, ali li­je­pi jas­tu­ci i pre­kri­va­či sva­ka­ko je­su U spa­va­ćoj so­bi pro­vo­di­mo mno­go vre­me­na, pa je iz­nim­no važ­no da se u njoj i osje­ća­mo ugod­no. Sa­vjet mno­gih sti­lis­ta s ko­jim ni­ka­ko ne­će­te po­gri­je­ši­ti su jas­tu­ci. Uz atrak­tiv­nu pos­te­lji­nu, kre­vet ukra­si­te i s toč­no tri ukras­na jas­tu­ka ko­ji će osi­gu­ra­ti do­jam ele­gan­ci­je. Bo­je jas­tu­ka us­kla­di­te s po­kri­va­čem te slo­ži­te na kraj kre­ve­ta ci­je­lom du­ži­nom. Za po­se­ban do­jam u spa­va­ćoj so­bi po­želj­no je da kre­vet ima ra­skoš­no uz­glav­lje. Ako to ni­je op­ci­ja on­da sva­ka­ko zid iz­nad kre­ve­ta ukra­si­te ta­pe­tom, za­nim­lji­vim na­ljep­ni­ca­ma, ogle­da­lom ili sli­kom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.