Ku­hi­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Ka­da je ri­ječ o ma­ke ove­ru ku­hi­nje uvi­jek je do­bro bi­ra­ti ne­utral­ne bo­je ku­hinj­skih or­ma­ri­ća (ali i os­ta­log na­mje­šta­ja po­put sto­la­ca, sto­la, rad­nih po­vr­ši­na...) za­hva­lju­ju­ći ko­ji­ma kas­ni­je uvi­jek mo­že­te do­da­va­ti no­ve de­ta­lje u ne­kim ot­k­va­če­nim bo­ja­ma. Od­li­čan iz­bor su ma­li ku­hinj­ski apa­ra­ti fan­tas­tič­nog di­zaj­na po­put Sme­ga, Kit­c­hen Ai­da ili De­lon­gi­ja. Za­si­ti­te li se bo­je ku­hinj­skih or­ma­ri­ća, po­ku­šaj­te sa­mi pre­bo­ja­ti ih u že­lje­nu bo­ju.

Po­an­ta jef­ti­nog ma­ke ove­ra je u de­ta­lji­ma i u to­me se sla­žu go­to­vo svi sti­lis­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.