Ku­pa­oni­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Ova pros­to­ri­ja mo­ra iz­gle­da­ti opu­šta­ju­će i mir­no, baš kao da ste u ne­kom spa cen­tru Naj­jef­ti­ni­ji trik što se ku­pa­oni­ce ti­ču su ruč­ni­ci u bo­ji, a bo­ju ruč­ni­ka mi­je­njaj­te pre­ma vlas­ti­tom ras­po­lo­že­nju ili go­diš­njem do­bu. Od de­ko­ra­ci­ja u ku­pa­oni­ci bi­raj­te one me­tal­ne po­put svi­jeć­nja­ka, zlat­nih zdje­la za sa­pu­ne i os­ta­le po­trep­šti­ne, po­put mo­der­nih ruč­ki­ca za vi­ješ­nje ruč­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.